Synergier mellan kvartär rening och rening för N, P och BOD - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Synergier mellan kvartär rening och rening för N, P och BOD

Det kommande avloppsdirektivet förväntas innebära skärpta reningskrav för mikroföroreningar (här kallad kvartär rening) och kväve. Parallellt ställs strängare krav i Sverige på avskiljning av kväve, fosfor och BOD (här kallade standardparametrar). Det blir en utmaning för reningsverken att möta strängare krav med god resurshushållning och låg miljöpåverkan. Kvartär rening placeras ofta efter den biologiska och kemiska rening som är viktig för kväve, fosfor och BOD. Hur processerna för standardparametrarna drivs kommer att påverka resultat och miljöprestanda för den kvartära reningen. Samtidigt kommer vissa metoder för kvartär rening att ha effekt på standardparametrarna. Projektets syfte är att förbättra reningsverkens möjligheter att välja hållbara och kostnadseffektiva lösningar när kvartär rening införs samtidigt som kraven på befintliga parametrar skärps. Projektet har två mål; dels att beskriva och kvantifiera hur metoderna för kvartär rening påverkar avskiljningen av kväve, fosfor och BOD, dels att identifiera synergier och motsättningar mellan kvartär rening och processerna för att uppfylla utsläppsvillkor för standardparametrarna. Sverige har haft ett intensivt utvecklingsarbete kring mikroföroreningar sedan 2018, vilket har genererat praktisk erfarenhet. Motsvarande erfarenhet finns i andra länder. Projektet kommer att sammanställa och bearbeta erfarenhet och kunskap från litteratur och befintliga anläggningar, med fokus på ozonering och aktivt kol. Litteraturgenomgångar, platsbesök och intervjuer med relevanta anläggningar i Sverige och övriga Europa kommer att genomföras. Genom aktivt deltagande från VA-organisationer med olika anläggningstyper och erfarenhet, kommer branschens frågor att stå i fokus. En grupp sakkunniga från industri och högskola bidrar med kunskap från sina respektive områden. Ett webinarium kommer att anordnas för att dela resultat och ta in ytterligare erfarenheter och synpunkter. Resultaten presenteras i en SVU-rapport.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
24-104
Projektledare:
Ann Mattsson
Organisation Projektledare:
Envidan AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
862 850 SEK
Projektets totala kostnad:
2 110 100 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2026-03-30