Samverkansmodeller för dagvatten och skyfallsåtgärder - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Samverkansmodeller för dagvatten och skyfallsåtgärder

Tempot i klimatanpassningsarbetet går för långsamt. Det efterfrågas beprövade och gynnsamma samverkansmodeller för att gemensamt hantera och genomföra dagvatten och skyfallsåtgärder, speciellt i befintlig bebyggelse. Exempel på samverkansformer kan vara gemensamhetsanläggningar och samfälligheter men också andra typer av överenskommelser och avtal. För att effektivisera arbetet kan inte ”hjulet uppfinnas på nytt varje gång”, utan standardiserade samverkansmodeller, principer för finansiering och underhåll samt avtalsunderlag krävs för att öka implementeringstakten. Projektet kommer med detta som bakgrund bidra till att öka kunskapen och ge verktyg om hur samverkan och finansiering mellan privata såväl som kommunala aktörer kan utformas och genomföras. Samverkansmodellerna kommer beskriva hur till exempel kostnader och ansvar kan fördelas, men också hur långsiktig drift och skötsel ska säkerställas. Kärnan i projektet utgörs av fyra fallstudier av olika karaktär. Fallstudierna involverar olika aktörer och befinner sig i olika faser av samhällsbyggnadsprocessen. Projektet kommer följa och utforska de olika typerna av samverkansmodeller och stötta i utförandet. Utmaningar eller möjliggörare som finns i respektive modell kommer analyseras utifrån VA huvudmannens synvinkel. Arbetet och de fyra fallstudierna kommer resultera i en SVU rapport med vägledande principer för samverkansmodeller inom dagvatten- och skyfallshantering.
Område:
Rörnät
Projektnummer:
23-116
Projektledare:
Hanna Matschke Ekholm
Organisation Projektledare:
RISE
Totalt beviljad finansiering av SVU:
676 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 356 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2026-06-15