Prognoser för framtidens vattenanvändning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Prognoser för framtidens vattenanvändning

Dricksvattenproducenter använder prognosverktyg för att uppskatta framtidens vattenanvändning, på kort och lång sikt. Idag nyttjas prognoser för att beskriva vattenförbrukningens utveckling i en stad eller större förbrukningsområde. Flera VA-organisationer upplever dock att prognoserna är osäkra då de baseras på antaganden och äldre publikationer och man inte vet hur framtidens klimat och tekniklösningar kommer påverka vår vattenanvändning. Projektets syfte är att bidra till mer utvecklade underlagsdata för prognostisering av vattenförbrukning. Projektmålen är följande: 1. Förbrukningskategorier och dagens vattenanvändning för dessa kategorier identifieras och kvantifieras. 2. Makro- och mikrotrender som förväntas påverka vattenförbrukningen i framtiden för de olika förbrukningskategorierna identifieras och deras påverkan på förbrukningskategoriernas vattenanvändning uppskattas. 3. Underlagsdatat testas och utvärderas i ett användarvänligt prognosverktyg (fördelaktigt ett verktyg som redan idag används av VA-organisationerna) genom tre fallstudier. Det övergripande målet är att fram nya underlagsdata samt förfina och bedöma befintliga underlagsdata för långtidsprognoser för vattenanvändning utifrån olika förbrukningskategorier. Detta ger kunskap och vägledning för VA-organisationer att göra välgrundade och långsiktiga prognoser för vattenanvändning, vilket kan stödja beslut om dimensionering av dricksvattenförsörjningssystem och långsiktig VA-planering. Projektet genomförs i fyra delar: 1. Omvärldsbevakning av VA-organisationer som ligger i framkant av arbetet med prognosverktyg. 2. Identifiering av förbrukningskategorier och bedömning av deras vattenanvändning idag. 3. Bedömning görs för hur de olika förbrukningskategoriernas vattenanvändning förväntas förändras på lång sikt samt variationen i vattenanvändning hos förbrukningskategorierna. 4. Framtaget underlagsdata testas och utvärderas i prognosverktyg.
Område:
Kommunikation, Rörnät, Dricksvatten
Projektnummer:
23-111
Projektledare:
Robert Gladh
Organisation Projektledare:
RISE Research Institutes of Sweden
Totalt beviljad finansiering av SVU:
488 981 SEK
Projektets totala kostnad:
980 981 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-07-31