Hoppa till huvudinnehåll

Omfattning av förändring av bottenfauna (BQI) vid VA-utsläpp

Sveriges ytvatten är idag geografiskt indelade i vattenförekomster med fysikaliska, kemiska, hydromorfologiska och biologiska kvalitetskrav, där de biologiska kvalitetsfaktorerna är överordnade i värderingen av vilken ekologisk status som en vattenförekomst bedöms ha. Vetenskapliga publikationer eller kvalitativa underlag som klargör relationen mellan lokal påverkan på biologiska kvalitetsfaktorn bottenfauna (BQI) i en vattenförekomst där utsläpp av behandlat avloppsvatten sker är idag knapphändig. När VA-verksamhet miljöprövas förekommer att den svenska implementeringen av vattendirektivets kvalitetskrav tolkas på olika sätt. Då många av Sveriges vattenförekomster idag inte klarar uppsatta kvalitetsmål ges tillgängligt övervakningsmaterial stor betydelse i tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet. Denna betydelse har ökat över tid, i synnerhet efter den s.k. Weserdomen som föranledde att icke-försämringskravet implementerades i miljöbalken. Syftet med sökt projekt är att bidra med kunskap för att identifiera och klargöra omfattning av påverkan på bottenfauna i vattenförekomster där utsläpp från avloppsreningsverk sker. Projektet utgörs av en kvalitetssäkrad undersökning av bottenfauna från nio vattenförekomster som belastas med VA utsläpp och kommer bidra med att klargöra grundläggande förutsättningar mellan relationen av utsläpp av renat avloppsvatten och BQI. Nyttan med projektet är att skapa ett underlag som klargör omfattning av påverkan från avloppsreningsverk (med vanligt förekommande storlek) i en vattenförekomst. Motsvarade studie/underlag finns idag inte. Oaktat vad resultaten visar kommer studien vara behjälplig i tillståndsprövningar som ett referensprojekt. Resultatet kommer att underlätta att prioritera relevanta fokusområden avseende verksamhetsutveckling ur ett recipientperspektiv. Detta är viktigt utifrån praxisutveckling om tolkning av icke-försämringskravet som idag utgör en viktig del i processen för miljöprövning av avloppsreningsverk.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
21-112
Projektledare:
Per Holmlund
Organisation Projektledare:
WSP Sverige AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
451 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 041 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2023-03-30