Hoppa till huvudinnehåll

Lustgasemissioner från ARV – en uppdaterad kunskapsgenomgång

Detta projekt ämnar till att uppdatera och sammanställa kunskap om lustgasemissioner. Kunskapssammanställningen ska delvis bygga på tidigare SVU-projekt (projekt C 2011-IVLB1977, 12-108, 2-120 och 18-119) och kommer att inkludera kunskap om lustgasemissioner från reningsverk (generellt och från olika processer), praktiska erfarenheter kring lustgasmätningar (mätningar i både i gas- och vätskefas) samt rekommendationer kring hur VA-organisationer ska tolka data från genomförda mätningar. Projektets mål är VA-organisationerna ska tillhandahållas kunskaper som kan ge säkrare beräkningar kring hur mycket lustgas som emitteras från just deras process. Praktiska aspekter kring olika mätmetoder kommer att presenteras och jämföras. För detta kommer specifika mätningar på flera reningsverk, som skiljer sig emellan varandra; Henriksdal, Kungsängsverket i Uppsala, Käppalaverket, Slottshagen i Norrköping och Himmerfjärdsverket, att genomföras. De olika reningsverken skiljer sig ifrån varandra med avseende på exempelvis fysisk placering (utomhus eller i berg), vilken behandlingslinje som det mäts på (huvudström och rejektvattenbehandling), driftstrategier (exempelvis kontinuerlig och intermittent luftning), samt om mätning kan sek i ventilation eller ej. Svårigheter i samband med mätning och relaterade osäkerheter, såsom storlek av huv, temperatur, extern pump, instrumentkalibrering, databearbetningsprocessen, och hur dessa bäst hanteras kommer att presenteras och diskuteras. Baserat på de praktiska aspekterna nämnda ovan kommer en koppling till övergripande effekter att diskuteras i projektet. Här kommer, t.ex. tidigare Excel-modellering om klimatpåverkan från avloppsreningsverk, nya utsläppskrav för svenska reningsverk och dess effekter på reningsverkens totala miljöpåverkan, samt koppling mellan mätningar av lustgas i vatten och faktiska emissioner och hur dessa emissioner kan påverkas av olika driftfaktorer.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
20-104
Projektledare:
Jingjing Yang
Organisation Projektledare:
Svenska Miljöinstitutet IVL AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
234 600 SEK
Projektets totala kostnad:
569 200 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2022-01-31