Hoppa till huvudinnehåll

Lukt och ekotoxicitet från moderna bränslen i vatten

Projektet kommer att bidra med bättre beslutsunderlag att användas vid riskbedömning av miljöskador som uppkommer vid utsläpp av olika drivmedel. Detta görs genom att komplettera de luktgränser samt ekotoxicitet för drivmedel i sötvatten, som togs fram i tidigare projekt. Oljeutsläpp är den överlägset vanligaste miljöskadan i Sverige, även om man med hjälp av bättre rutiner, tekniker och till viss del minskat användande minskat antalet olyckor. Varje år hanteras dock ca 600 utsläpp av räddningstjänst och restvärderäddning. Ett tidigare projekt på IVL som avslutades 2022 visade att MK1 diesel blivit mindre skadlig genom miljöanpassningar, medan bensin blivit det motsatta – dessutom med svårare sanering som följd. Motiven till att ta fram data är att 1) drivmedlens innehåll förändras med hårdare miljökrav och ökad inblandning av biobaserade drivmedel varför det inte finns allmänt tillgängliga referenser på bränslens kemiska sammansättning, 2) större dataunderlag och fler tester måste genomföras i syfte att testa och nyansera slutsatserna från det första projektet, och 3) eftersom etrar som inte kan analyseras med UV/vis är mest drivande för lukten från bränsle i vatten, måste indirekta mätmetoder utvecklas för snabb detektion. Drivmedlen analyseras inledningsvis med avseende på dess kemiska sammansättning varefter de blandas med vatten. Ur denna blandning tas en vattenfas, på vilken toxikologiska tester, samt lukt- och smaktester kommer att genomföras. Resultaten kommer att utvärderas med hjälp av multivariata statistiska metoder för att undersöka hur ämnen försvagar eller förstärker varandra med avseende på både lukt, smak och toxicitet.
Område:
Dricksvatten
Projektnummer:
22-117
Projektledare:
Johan Strandberg
Organisation Projektledare:
IVL Svenska Miljöinstitutet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
400 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 500 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2023-12-30