Kväverening vid kalla vatten: långtidspilotförsök med MBBR - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kväverening vid kalla vatten: långtidspilotförsök med MBBR

Nya studier visar på ökad tendens till kvävebegränsning i Bottenhavet vilket kan motivera för kväverening även för reningsverk längst norrlandskusten. Utifrån de tidigare diskussionerna mellan EU och svenska myndigheter finns det risk att diskussioner om dagens undantag från kväverening för dessa reningsverk aktualiseras på nytt. Dessutom ingår numera ammonium i bedömningsgrunden vid framtagande av miljökvalitetsnormer vilket gör att kväverening kan behövas även om dagens undantag blir kvar. Det finns stora fördelar att använda MBBR-process för kväverening vid kallt vatten eftersom processen är mindre temperaturkänslig. Det har tidigare genomförts ett flertal pilotförsök med MBBR-processen vid kallt vatten och även byggts fullskaleanläggningar (framför allt i Norge). Erfarenheterna från dessa försök och drift av fullskaleinstallationer är dock inte tillgängliga fullt ut utan är ofta publicerade i tekniska rapporter. Trotts att MBBR-tekniken visats har fördelar jämfört med aktivslamprocessen är det ändå samma temperaturkoefficient som används för dessa enligt dagens dimensioneringsnormer. Uppvärmning av avloppsvatten med spillvärme har studerats i flera studier och visats vara kostnadseffektiv lösning jämfört med utökning av bassängvolymer. Uppvärmning har dock aldrig studerats för temperaturer <10 °c och aldrig för mbbr-processen. i projektet kommer man sammanställa data om kväverening med mbbr-processen från genomförda pilotstudier och drift av fullskala reningsverk. sedan kommer nya pilotförsök genomföras i sundsvall i två parallella linjer under 1 år. den ena linjen kommer värmas upp och i den andra kommer rening med rådande temperaturer (ner till 5 °c) undersökas. fördelar/nackdelar och kostnader för olika processutformningar och uppvärmningsstrategier kommer undersökas.>
Område:
Avlopp
Projektnummer:
21-101
Projektledare:
Andriy Malovanyy
Organisation Projektledare:
IVL Svenska Miljöinstitutet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
1 500 000 SEK
Projektets totala kostnad:
6 777 300 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2023-12-29