Hoppa till huvudinnehåll

Kunskapsplattform för redovisning av investeringar

VA-branschen står inför omfattande investeringsbehov. Detta medför ökande kapital-kostnader samt behov av goda redovisningsstrukturer gällande investeringsbeslut, redovisning av avskrivningar, etc. Det saknas idag en nulägesbild gällande branschens tillvägagångssätt. Redovisningen tillämpas olika och någon enhetlig bild tycks inte finnas. Det verkar också som att förutsättningar och praxis varierar kraftigt och i samtalen om redovisning blandas ofta olika principer ihop. Nuvarande vattenlagstiftning tillämpar självkostnadsprincipen med fokus på historiska utgifter för investeringar och VA-företagens redovisning av avskrivningar styrs av redovisningslagstiftningens principer. Det finns behov av mer framåtriktat kalkyltänkande som dels tydligt skiljer på värdet av vattentjänsten och dess kostnad, dels vidgar synen på kostnader, från att bara inkludera historiska kostnadsutfall till att även beakta de kostnader som uppstår för att kunna ersätta befintlig kapacitet och att långsiktigt upprätthålla vattenkvaliteten. Utan ett framåtriktat kalkyltänkande uppstår stora utmaningar när gamla anläggningar med låga eller inga redovisade avskrivningskostnader ska ersättas med nya anläggningar. Med nuvarande självkostnadsmodell ökar då kapitalkostnaderna kraftigt samtidigt som brukarna upplever att de får samma vattentjänst som tidigare. Andra närliggande branschers utveckling, såsom elnätsbranschen, kan användas för att peka på hur en möjlig utveckling skulle kunna se ut, exempelvis hur olika krafter verkar för att möjliggöra ett inträde av kommersiella aktörer i branschen. Projektet utgör en lärprocess som inleds med enskilda intervjuer och analyser av deltagarnas bokföring. Därefter gemensamma workshops och ett slutseminarium planeras till försommaren 2022. Arbetsprocessen leds av Handelshögskolan, Stockholm. I arbetet ingår Svenskt Vatten, Käppala, Stockholm Vatten och Avfall, Sydvatten, Kretslopp och Vatten, samt Luleå kommun.
Område:
Kanslibeslut
Projektnummer:
21-110
Projektledare:
Mikael Larsson
Organisation Projektledare:
Svenskt Vatten AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
150 000 SEK
Projektets totala kostnad:
400 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2022-12-30