Kunskap, attityder och värdering av dricksvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kunskap, attityder och värdering av dricksvatten

Samhället är beroende av en säker dricksvattenförsörjning. För att uppnå detta krävs bra beslutsunderlag som gör det möjligt att prioritera mellan risker och åtgärder i dricksvattensystemen. Idag saknas det uppgifter om dricksvattnets ekonomiska värde för de svenska dricksvattenkonsumenterna. VA-taxan baseras på kostnaderna för att ordna och driva VA-anläggningen och ger ingen bra bild av vattnets verkliga värde. Genom att kartlägga människors betalningsvilja för att undvika olika typer av störningar i dricksvattenförsörjningen, blir det möjligt att tydligt jämföra kostnaden för åtgärder med dess nyttor. Syftet med detta projekt är att ta fram och för VA-branschen tillgängliggöra information om de nyttor som förbättringsåtgärder ger upphov till. Resultaten baseras delvis på information som samlats in i projektet WaterPlan, finansierat av Formas. I WaterPlan har en nationell betalningsviljestudie genomförts där människor med kommunalt vatten uppskattat vad de skulle vara villiga att betala för att undvika olika typer av störningar i dricksvattenförsörjningen (inget drickvattenlevererans, kokningsrekommendation, och vattenbrist) under olika lång tid (dygn till månader). Resultaten innefattar också information om de svarandes kunskap om vattenförsörjningen, den egna användningen, i vilken utsträckning man dricker kranvatten, om åtgärder vidtagits för att spara vatten eller ha vatten vid krislägen, samt hur säker man upplever dricksvattenförsörjningen. Delar av resultaten används i WaterPlan och publiceras i vetenskapliga tidskrifter. I detta projekt görs kompletterande analyser för att studera vad som påverkar betalningsviljan, eventuella geografiska skillnader samt beskriva allmänhetens kunskap och uppfattning om svensk dricksvattenförsörjning. Betalningsviljan sammanställs och vägledning ges kring hur underlaget kan användas för att uppskatta de ekonomiska konsekvenserna av störningar i dricksvattenförsörjningen och bedöma om åtgärder är samhällsekonomiskt lönsamma.
Område:
Dricksvatten, Rörnät, Kommunikation
Projektnummer:
23-105
Projektledare:
Andreas Lindhe
Organisation Projektledare:
Chalmers tekniska högskola
Totalt beviljad finansiering av SVU:
370 912 SEK
Projektets totala kostnad:
1 699 765 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2024-11-30