Hoppa till huvudinnehåll

Klimatförbättrad betong för vattenanläggningar

Sveriges VA-organisationer är inne i en intensiv byggfas och kommer att vara det under en överskådlig tid framöver. Ett insatsmaterial som används mycket i olika applikationer är betong. I dag används ett rent Portlandcement med låg alkalihalt och sulfatbeständighet i betong i vattenanläggningar i kontakt med dricksvatten, då denna erfarenhetsmässigt har god beständighet. Dock har tillverkning av portlandcementklinker en negativ miljöpåverkan då CO2 avges då kalksten bränns till klinker. Av miljöskäl strävar man därför att ersätta en del av sådant cement med andra material med liknande egenskaper, men mindre påverkan på klimatet. Ett par möjliga sådana material är slagg och silikastoft, vilka är biprodukter från andra industriella processer. Dessa innehåller dock vissa ämnen, bl.a. tungmetaller, som potentiellt kan utlakas till dricksvattnet. Projektet ska klargöra vilka effekter dessa cementersättningsmaterial kan ha på de egenskaper som är viktiga för betong i kontakt med dricksvatten och som i övrigt utsätts för den omgivningsmiljö där vattenanläggningar befinner sig. En viktig egenskap är då urlakning av skadliga ämnen. Då det finns risk för brist på dessa material i framtiden, kommer även andra potentiella cementersättningsmaterial att beröras. Projektet inleds med en kartläggning av gällande regelverk och praxis, i Sverige och i omvärlden, för denna typ av anläggningar. Sedan beskrivs hur man kan åstadkomma en klimatförbättrad betong, och vilka konsekvenser detta har på betongens egenskaper. Särskild vikt läggs på utlakningsegenskaper. Med detta som bas formuleras kriterier för sammansättning av betonger som är optimala för olika typer av anläggningar i kontakt med dricksvatten. Tre representativa betongrecept väljs ut för provgjutning och tillverkning av provkroppar för provning av bl.a. hållfasthet, vattentäthet och utlakning.
Område:
Rörnät, Dricksvatten
Projektnummer:
21-103
Projektledare:
Katarina Malaga
Organisation Projektledare:
Sydvatten
Totalt beviljad finansiering av SVU:
500 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 160 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2022-09-30