Karakterisering av slambiokol för användning inom jordbruket - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Karakterisering av slambiokol för användning inom jordbruket

Nitton VA-organisationer, från Lycksele Avfall och Vatten i norr till VA SYD i söder, har gått samman för att i pilotanläggningen för torkning och pyrolys av avloppsslam på Ellinge avloppsreningsverk studera och förklara variationen hos slambiokols egenskaper för att kunna hitta bra affärsmodeller för slambiokols användning som fosforkälla och jordförbättrare inom det svenska jordbruket. Studien ska ta i) fram kunskap om hur slambiokolets fysikaliska och kemiska egenskaper varierar med avloppsslammets ursprung och innehåll och hur dessa egenskaper förändras med avseende på pyrolysprocessens driftparametrar, ii) testa olika grödors förmåga att ta upp slambiokolets fosfor och tungmetaller på kort sikt och iii) redovisa exempel på affärsmodeller som kan utnyttjas vid produktion av och användning av slambiokol. Projektet är indelat i fyra olika arbetspaket. Det första arbetspaketet, som VA SYD leder, består av torkning och pyrolys samt analys av grundämnen och organiska mikroföroreningar i de olika substrat- och produktströmmarna. I det andra arbetspaketet studerar Umeå universitet slambiokolets kemiska och fysikaliska egenskaper vilka sedan ska kopplas till odlingsförsöken som utförs i det tredje arbetspaketet utav Linnéuniversitetet. Det fjärde arbetspaketet, som leds av VA SYDs affärsutvecklare, tar med sig kunskapen om hur produktkvaliteten hos slambiokol kan variera från de tre första arbetspaketen och genererar ett par olika affärsmodeller för slambiokol i samarbete med referensgruppen som representerar tre pyrolysleverantörer, tre slamentreprenörer och två gödselproducenter med flera. Projektets framdrift presenteras kontinuerligt på Testbädd Ellinges hemsida. I oktober 2026 kommer en slambiokolskonferens att genomföras i Lund, och där kommer resultat från projektet att redovisas.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
24-105
Projektledare:
David Gustavsson
Organisation Projektledare:
VA SYD
Totalt beviljad finansiering av SVU:
2 985 762 SEK
Projektets totala kostnad:
14 232 906 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2027-09-01