Karakterisering av kommunalt avloppsvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Karakterisering av kommunalt avloppsvatten

Stora investeringar kommer att krävas de närmaste åren vid kommunala avloppsreningsverk (ARV). Investeringar föregås av utvärdering, design och optimering, vilka kräver tillgång till bra data för att ge trygghet i beslut och kostnadseffektiva lösningar. Schablonvärden för koncentrationer och massflöden för ämnen i inkommande avloppsvatten baseras ofta på äldre referenser medan lättillgänglig, uppdaterad och samlad statistik för svenska ARV saknas. Design och utredningar genomförs därmed med potentiellt utdaterade data när verkspecifik information saknas, vilket kan leda till osäkra beräkningar och onödigt höga kostnader. Detaljerad karakterisering av avloppsvatten med indelning av ämnen i fraktioner gällande egenskaper så som biologisk tillgänglighet ger mer detaljerad information om lämplig behandling, vilket blir allt viktigare med strängare utsläppsvillkor, samt viktig information för resursutvinning, modellering och digitala tvillingar. Samlad metodik för karakterisering samt statistik för vanliga variationer av ämnesfraktioner saknas i Sverige. Inom projektet kommer data för ämnesbelastningar till ARV (BOD7, COD, fosfor, kväve och suspenderat material) samlas in från databaser (Svenska Miljörapporteringsportalen och VASS Reningsverk), kvalitetsgranskas och presenteras med statistik. En litteraturstudie genomförs där svenska och internationella erfarenheter gällande karakterisering av avloppsvatten sammanställs. Jämförande labbförsök mellan olika metoder för karakterisering utförs på avloppsvatten från två ARV. Utifrån detta rekommenderas en standardiserad metod för hur karakterisering bör utföras i Sverige. Metoden utförs på ytterligare nio ARV och statistik för variationer av olika fraktioner av ämnen sammanställs. En workshop utförs med intressenter (konsulter, processingenjörer) där praktisk användning av metoderna diskuteras. Resultaten sammanställs i en SVU-rapport samt ämnas spridas genom relevanta branschpublikationer och vetenskapliga artiklar.
Område:
Rörnät, Avlopp
Projektnummer:
21-102
Projektledare:
Christoffer Wärff
Organisation Projektledare:
RISE Research Institutes of Sweden
Totalt beviljad finansiering av SVU:
960 178 SEK
Projektets totala kostnad:
2 785 216 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2024-10-31