Infra Maint - FAS 2 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Infra Maint - FAS 2

InfraMaint är ett forskningsprogram kring hur kommunala processer och kommunal organisation kan utvecklas för att på bästa sätt möta de stora investeringsbehov som samhället står inför. Programmet startade 2018 och är nu på väg att avsluta fas 1. Den 1 december 2022 lämnade programledningen in i) rapport för utvärdering av fas 1 samt ii) ansökan om fas 2 till huvudfinansiären, miljöstrategiska forskningsstiftelsen Mistra. För fas 1 hade InfraMaint en total budget på drygt 80 MSek. Omfattningen av fas 2 är i samma storleksordning med en total budget på 84 MSek varav 54 MSek söks från Mistra. För ansökan är medfinansiering om 30 % ett krav och Mistra har under fas 1 varit mycket nöjda med den medfinansiering som programmet haft från programmets partners och Svenskt Vatten Utveckling. Under fas 1 var stödet från SVU 3 MSek. Programledningen har under fas 1 haft löpande avstämningar med Svenskt Vattens Utvecklingsledare. Under framtagandet av ansökan till fas 2 har möten genomförts mellan programledningen och Svenskt Vattens Rörnäts- och Utvecklingskommittéer samt andra möjligheter till inspel erbjudits. Utvecklingen av programmet inför fas 2 har upplevts gå i en intressant och positiv riktning med ökad betoning på organisatoriska frågeställningar. För fas 2 ansöker programledningen om ett stöd på 3 MSek från SVU och dessa medel kommer vid beviljande specifikt stödja följande projekt: - Projekt 1A. Adaptation of the urban drainage network to a changing climate as an integral part of the ongoing operation and maintenance procedure. - Projekt 2A. Innovation capacities in water utilities: what is best practice. - Projekt 2C. From severe disruption to innovation and learning in maintenance policy and practice. - Projekt 2D. Good financial housekeeping and asset management.
Område:
Kanslibeslut
Projektnummer:
24-101
Projektledare:
Åsa Flydén
Organisation Projektledare:
RISE Research Institutes of Sweden
Totalt beviljad finansiering av SVU:
3 000 000 SEK
Projektets totala kostnad:
84 435 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2029-06-30