Hoppa till huvudinnehåll

Hur ska utsläpp av växthusgaser från avloppssystem mätas?

Lustgas är en kraftig växthusgas som släpps ut från avloppsreningsverken framför allt vid biologisk kväverening. Med det uttalade målet att VA-branschen ska vara klimatneutral år 2030 är det viktigt att kvantifiera utsläpp av lustgas för att kunna vidta åtgärder och optimera förhållandena i de processerna släpper ut lustgas. Till trots för den ökande kunskapen om lustgasutsläppen betydelse i avloppsreningsverkens klimatarbete finns det generellt få mätningar av lustgasutsläpp vid svenska ARV och ännu mindre från reningsverk utan kväverening och reningsverk med kväverening i kallt klimat till trots för att det finns indikationer att utsläppen kan var avsevärt högre från reningsprocesser som drivs med kallare avloppsvatten. En av det största anledningar till avsaknaden av mätningar och därmed kunskap om lutsgasutsläpp för att aktivt kunna vidta åtgärder för att minska dessa utsläpp är att det idag inte finns enkla mätmetoder tillgängliga. Det metoder som finns idag eller som är under utveckling är antingen väldig dyra, kräver mycket handpåläggning, ger endast en ögonblicksbild, kräver specifika förutsättningar vid en mätning för att lyckas, m.m. Inom det föreslagna projekt ska projektgruppen ta fram mätutrustning som är anpassat för lustgasmätningar vid ARV och testa dessa nya, enklare och billigare mättekniker för en möjlig framtida användning för kontinuerliga mätningar vid avloppsreningsverk. Projektet kopplas till ett pågående projekt (Kall-N) som även SVU medverkar i för att åstadkomma synergieffekter.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
22-112
Projektledare:
Christian Baresel
Organisation Projektledare:
IVL
Totalt beviljad finansiering av SVU:
458 490 SEK
Projektets totala kostnad:
1 340 855 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2024-03-15