Hantering av vattenverksslam och dess reningsverksaspekter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hantering av vattenverksslam och dess reningsverksaspekter

En aktuell hållbarhetsfråga är om flödet av slam från vattenverk kan och bör hanteras lokalt på vattenverket, alternativt bör behandlas tillsammans med det kommunala spillvattnet på ett avloppsreningsverk. Idag leds ofta vattenverksslam till reningsverk för behandling, vilket medför frågor om hur vattenverksslam påverkan reningsverksprocesser samt kvalitet och kvantitet på avloppsslammet. Hur driften av reningsverk påverkas av inblandning av vattenverksslam behöver utredas och jämföras med befintliga erfarenheter. Fallstudier som innefattar fullskalig drift av reningsverk med och utan inblandning av vattenverksslam saknas och projektet ämnar fylla denna kunskapslucka. Syftet med detta projekt är att utreda hållbar hantering av vattenverksslam vilket kan ge vägledning i beslutsfattning. En viktig del i detta är att utvärdera hur inblandning av vattenverksslam påverkar driften av reningsverk. Projektet ska sammanställa och utvärdera resultat av två fullskaliga försök att drifta reningsverk med och utan vattenverksslam i Nodras och Mälarenergis regi. Parametrar som undersöks är dosering av fällningskemikalie, utgående halter av näringsämnen, metallhalter i slam, torrsubstans [%] i avvattnat slam etcetera samt de kostnader som detta medför. Detta jämförs med tidigare erfarenhet från Käppalaförbundet och Gryaab. I projektet ingår en litteraturstudie där rejektvattenhantering vid lokal avvattning ingår samt sammanfattning av nuvarande kunskapsläge. I fallstudierna ingår drift av reningsverk i Västerås och Norrköping med och utan inblandning av vattenverksslam och utvärdering av hur drift påverkas. I slutrapporten ska ingå ett avsnitt där viktiga aspekter att ta hänsyn till i vägvalsutredning listas. Målet är att projektet ska bidra till förbättrat beslutsunderlag för va-huvudmän som står i vägvalet mellan lokal hantering och avledning till reningsverk för sitt vattenverksslam.
Område:
Avlopp, Dricksvatten
Projektnummer:
23-103
Projektledare:
Ann Johansen
Organisation Projektledare:
RISE
Totalt beviljad finansiering av SVU:
443 167 SEK
Projektets totala kostnad:
825 167 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2026-04-30