Hållbar hantering av avloppsslam i ett norrlandsperspektiv - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar hantering av avloppsslam i ett norrlandsperspektiv

Tillverkning av anläggningsjord eller deponitäckning är huvudsaklig avsättning för avloppsslam i norra Sverige. Spridning på jordbruksmark är en ovanlig eller obefintlig avsättning för avloppsslam i denna del av landet. Avsättning av slam till anläggningsjord kan anses vara ett begränsat utnyttjande av slammets växtnäringsinnehåll, och avsättning till deponitäckning bedöms minska under de närmaste åren. Viljan att utnyttja resurser i avloppsslam, återföra nyttoämnen till kretsloppet samt hantera slam på ett miljömässigt hållbart sätt finns. Valet av lämplig process för slamhantering styrs av möjligheter för avsättning och nyttiggörande av resurser i slammet, liksom de klimateffekter hanteringen resulterar i. Syftet med projektet är att bidra med underlag inför beslut om framtida alternativ för hantering av slam som produceras i norrländska reningsverk och nyttiggörandet av resurser i det. Projektet ska genom systemanalys kvantifiera det förväntade klimatavtrycket av hanteringen samt nyttiggörandet av resurser för slamhanteringsalternativen pyrolys, förbränning och tillverkning av anläggningsjord, i syfte är att jämföra och tydliggöra systemalternativens (och slamhanteringens) totala utsläpp av koldioxidekvivalenter. Aktörs- och omvärldsanalys görs för att undersöka möjliga avsättningsmöjligheter för potentiella slamprodukter. Analysen av avsättningsmöjligheter utgår från de olika resurser som finns i avloppsslam och efterfrågan hos olika aktörer. Projektets resultat utgör ett stöd i vägval för slamhantering som utnyttjar resurser på bästa sätt. Rapportens resultat är till nytta för alla VA-huvudmän i Sverige intresserade av frågan.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
23-113
Projektledare:
Solveig Johannesdottir
Organisation Projektledare:
RISE Research Institutes of Sweden
Totalt beviljad finansiering av SVU:
678 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 347 600 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-11-15