Göra rätt Hålla tätt - Effektiva metoder för täthetsprovning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Göra rätt Hålla tätt - Effektiva metoder för täthetsprovning

Täthetsprovning av trycksatta VA-ledningsnät är en mycket viktig metod för att kvalitetssäkra att man byggt rätt, minska risken för kostsamma skador/störningar och för att säkra avsedd funktion under lång tid. Sannolikt är ’göra rätt’ i anläggningsfasen minst lika viktigt som själva rörmaterialets egenskaper för att uppnå önskad livslängd och ’hålla tätt’. Svenskt Vatten har via publikationer P78 och P79 lagt fast en branschstandard för täthetsprovning av trycksatta rör och markförlagda rörsystem av plast respektive metalliska material. Dessa publicerades i slutet av 1990-talet, men det har under en längre tid varit känt att föreslagen metodik enligt P78 behöver revideras. Behov av revidering av P79 har även påpekats. Den bakomliggande teoribildningen för täthetsprovning och hur olika material och anordningar i rörsystemet beter sig vid olika tryck är komplicerad – detta har gjort att läget idag är förvirrat. Olika anpassningar och varierande riktlinjer för täthetsprovning förekommer i branschen och mellan olika kommuner. Syftet med projektet är att resultatet och den föreslagna metodiken ska ge underlag för framtida revidering av Svenskt Vatten publikationer P78 och P79. En röd tråd genom projektet är att verifiera och utvärdera olika tillvägagångsätt och teoretiska modeller för täthetsprovning. Det kommer vara viktigt att successivt under projektet ’tratta ned’ och avgränsa vad som handgripligt ska testas och samtidigt ha med nuvarande branschstandard enligt P78 och P79 på armlängds avstånd i analysen. Workshops och fältprovning av ett urval testmetoder är viktiga delar av genomförandet.
Område:
Dricksvatten, Rörnät
Projektnummer:
22-105
Projektledare:
Daniel Ejdeholm
Organisation Projektledare:
Bodens kommun
Totalt beviljad finansiering av SVU:
500 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 000 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2024-02-28