Förekomst och avskiljning av PFAS på svenska reningsverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förekomst och avskiljning av PFAS på svenska reningsverk

Per- och polyfluorerade (PFAS) ämnen förekommer i allt större utsträckning i vår natur och i våra vatten. Det är ämnen som bryts ned väldigt långsamt över tid och spridningsvägarna för dessa organiska miljögifter är otaliga. I vårt tidigare projekt som syftade till att kartlägga PFAS på reningsverk och skapa framtida rekommendationer för den svenska VA-branschen, uppskattade vi att närmare 22 kg PFOS/år lämnar reningsverken med utgående slam och vatten. I samma projekt kunde vi också observera att vissa reningsverk påvisade en god till mycket god avskiljning av vissa PFAS-ämnen, från 60 till 80 %, medan andra reningsverk inte påvisade någon avskiljning alls av PFAS. Eftersom PFAS-ämnen är skadliga redan vid väldigt låga koncentrationer är en avskiljning av PFAS-ämnen vid denna reningsgrad av vikt för vår miljö. Vi vill i detta projekt kartlägga PFAS-förekomst vid fem svenska reningsverk och närmare studera hur de befintliga processerna eventuellt bidrar, eller inte bidrar, till att en viss PFAS-avskiljning sker. Vi vill förstå för vilka PFAS-ämnen som denna avskiljning gäller och i vilken omfattning det sker. Projektet kommer att genomföra fyra provtagningar över ett års tid där riktade och bredspektrum analyser av PFAS ingår. Vi planerar att genomföra provtagning på inkommande och utgående vatten, samt ev. i slamfas, utöver provtagning innan och efter specifika reningsprocesser. Genom att bättre förstå hur mekanismerna fungerar bakom denna PFAS-avskiljning kan vi på sikt arbeta för att optimera den befintliga processen som i bästa fall kan fungera parallellt med ny teknik som syftar till att utgöra den kvartära reningen på svenska reningsverk i framtiden. Vi hoppas att detta projekt kan generera kunskap som enkelt kan översättas och spridas till andra VA-verksamheter i Sverige för att vi gemensamt kan nå vårt mål med att minska PFAS-spridningen i vårt samhälle.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
23-102
Projektledare:
Linda Önnby
Organisation Projektledare:
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
820 000 SEK
Projektets totala kostnad:
2 126 050 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-09-30