Ett praktiskt verktyg för att identifiera och välja en hållb - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ett praktiskt verktyg för att identifiera och välja en hållb

Förekomst av PFAS-ämnen är en stor utmaning i många delar av landet. Det sker ett läckage av PFAS-ämnen till grund- eller ytvatten, vilket utgör en risk för dricksvattenförsörjningen. Många VA-organisationer står därför inför utmaningen att hantera PFAS-föroreningar i råvattentäkterna. Såväl halten PFAS som typ av PFAS-förorening kan variera, vilket gör utmaningen komplex. På lång sikt är det önskvärt att användningen av PFAS i vårt samhälle minskar och förorenade platser identifieras och saneras. På kort sikt måste VA-organisationerna hantera problemet genom åtgärder dricksvattenberedningen så att det utgående vattnet uppfyller de nya kraven för PFAS-4 som börjar gäller 2026. Beslutsprocessen för hur utmaningen ska hanteras påverkas av ett stort antal faktorer där många fler aspekter än bara teknik och ekonomi ska vägas in. Vi vill gemensamt ta fram hjälpmedel och ett robust beslutsunderlag som är förankrade i VA-verksamheten. Under projektet sammanställs teknisk information om de mest lämpliga beredningstekniker samt deras för- och nackdelar för att tackla de utmaningar som uppstår på kort sikt. Projektgruppen tar fram underlag för skattning av driftkostnader samt anpassar Svenskt Vattens klimatberäkningsverktyg för membranteknik och jonbytare. Med hjälp av WISER-verktyget genomförs multikriterieanalyser i syfte att ge en helhetsbedömning av de analyserade beräkningsteknikerna och sammanställa beslutsunderlag för tre specifika vattenverk. Underlaget inkluderar både mycket små och medelstora så att frågeställningen kan hanteras på olika nivåer. Eftersom VA-organisationerna behöver ett förbättrat underlag för val av teknik förhållandevis snabbt, så satsar vi på ett kort och intensivt projekt där resultatet levereras under våren 2025. Frågor som belysas är: Vilka förutsättningar måste tas i beaktning för att komma fram till rätt beslut? Vilka frågeställningar krävs för en realistisk målbild? Vilka begränsningar, för- och nackdelar har olika beredningstekniker?
Område:
Dricksvatten
Projektnummer:
24-102
Projektledare:
Stephan Köhler
Organisation Projektledare:
Norconsult AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
208 000 SEK
Projektets totala kostnad:
703 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-10-04