En kartläggning om naturligt organiskt material i vatten-10% - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

En kartläggning om naturligt organiskt material i vatten-10%

Vikten av tillgång till vatten av god kvalitet och kvantitet är en viktig hörnsten för samhället och därför är det viktigt att skydda och bevara vattenresurserna så bra som möjligt för nuvarande och framtida generationer. Under de senaste decennierna har brunifiering, en process som beskriver den långsiktiga ökningen av naturligt organiskt material (NOM) som leder till ökad brun färg i vattenförekomster, framträtt som en ytterligare utmaning att ta itu med. Komplexiteten av brunifieringsprocessen gör att forskning och kunskap från flera synvinkla behövs. Mycket kunskap finns tillgänglig idag, men det saknas en bra sammanfattning som ger ett bra stöd för dricksvattenproducenter kring utmaningarna när det gäller NOM i våra vatten. Projektansökan presenterar ett initiativ att sammanställa kunskap om ökande halter av NOM i ytvatten och dess betydelse för dricksvattenproduktionen. Fokus ligger på att förstå de långsiktiga faktorerna som driver NOM-ökningen, inklusive klimatförändringar och markanvändningsförändringar, samt att sammanställa kunskap om NOM:s sammansättning och behandlingsmetoder. För att säkerställa en hållbart och robust dricksvattenförsörjningen behövs tydliga riktlinjer. Projektet strävar efter att ge underlag för att etablera rekommendationer och gränsvärden för organiskt material i ytvatten. Genom samarbete med experter och VA-organisationer, samt genom seminarier för kunskapsdelning, syftar projektet till att öka medvetenheten om NOM-problematiken och främja anpassningar av dricksvattenberedningsprocesser samt hållbara markanvändningsplaner. Det planeras att pågå mellan januari 2024 och januari 2025, med målet att förbättra vattenkvaliteten både nationellt och internationellt.
Område:
Kanslibeslut
Projektnummer:
23-114
Projektledare:
Clemens Klante
Organisation Projektledare:
Sydvatten AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
435 000 SEK
Projektets totala kostnad:
788 600 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-07-15