Dag&Nät - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Dag&Nät

Dag&Nät kännetecknas av behovsdriven forskning i framkant och i symbios med samhället inom dagvatten- och ledningsnätsområdet. Med hänsyn till de utmaningar som samhälls-byggnadssektorn står inför, och då inte minst VA-verksamheten, har en anpassning gjorts av temaområdena inför kommande period. De två dagvattentemana slås ihop till ett för att ta till vara synergier mellan olika frågeställningar inom området. Forskningen inom resursef-fektiva och små avloppssystem lyfts ur temat Ledningsnät och bildar ett eget tema för att stärka forskningen inom området och öka synligheten¬. Under kommande period blir därmed de tre temana; Dagvatten – från regn till recipient, Funktion och förnyelse av Ledningsnät samt Resurseffektiva och små Avloppssystem. Inom dessa områden kommer Dag&Nät att utveckla innovativa lösningar, system och tekniker vilka bidrar till att bygga morgondagens klimatanpassade, resurseffektiva och cirkulära samhälle. Under pågående period har en ny vision samt övergripande mål tagits fram för kommande tio år. Den nya visionen är ”År 2030 är vi ett ledande internationellt forsknings- och kompe-tenscentrumet inom dagvatten, avloppsledningsnät och resurseffektiva små avloppssystem. Vi bidrar till ett hållbart samhälle genom att utveckla framtidens vattensystem för nationell och global nytta.” En viktig del av utvecklingsarbetet ligger inom utbildning och kompetensförsörjning. Höst-terminen 2022 startar en ny civilingenjörsutbildning; Vattensystem och Miljö vid Luleå tek-niska universitet. Vid utvecklandet av kurser för det nya civilingenjörsprogrammet kommer parallellt ske ett arbete för att tillgängliggöra vissa av dessa kurser eller delar av kurser för yrkesverksamma i branschen. Bakom denna ansökan står Dag&Näts medlemmar; VA-avdelningarna vid Bodens kommun, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Östersunds kommun, de kommunala bolagen MittSverige Vatten&Avfall, Vakin, VA SYD och nya medlemmen Nodra AB, samt RISE, VA-teknik/NTNU och VA-teknik/LTU.
Område:
Rörnät, Avlopp
Projektnummer:
21-118
Projektledare:
Maria Viklander
Organisation Projektledare:
Dag&Nät
Totalt beviljad finansiering av SVU:
7 500 000 SEK
Projektets totala kostnad:
17 400 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-05-31