Beslutsstöd för regn- och dagvattenåtervinning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Beslutsstöd för regn- och dagvattenåtervinning

Är det rätt att spola toaletterna eller vattna gräsmattan med rent dricksvatten? Regnvatten från tak liksom dagvatten i allmänhet är tekniskt vatten som skulle kunna användas i större skala och för flera olika ändamål, och olika system finns tillgängliga på marknaden. Flera kommuner överväger detta för nya exploateringsområden. Ökad regnvatteninsamling skulle även kunna innebära att kapacitetsökande åtgärder i dagvattensystem kan skjutas på framtiden. Avlastning av dricks- och dagvattennätet kan vara en stor vinst för VA-organisationerna, men det ligger ofta utanför deras mandat och rådighet eftersom kostnader och insatser måste göras av fastighetsägaren. Det behövs en djupare analys, såväl av tekniska, sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter, för att utvärdera hållbarhet med olika recirkuleringssystem för VA-organisationer och fastighetsägare. Med multikriterieanalys (MKA) kan sådana aspekter analyseras och bedömas. Inom det pågående forskningsprojektet Drizzle har Tyréns tillämpat MKA och insett att regnvatten borde värderas mer ingående som en framtida lokal vattenresurs. Det behöver klaras ut under vilka förhållanden regnvattenåtervinning skulle vara ett hållbart alternativ jämfört med traditionella system. Dessutom behöver både VA-organisationer och enskilda fastighetsägare och byggaktörer involveras i bedömningen. Syftet med det sökta projektet är att vidareutveckla och tillämpa MKA som beslutsstöd för regn- och dagvattenanvändning. Detta görs genom två olika fallstudier där olika alternativ av recirkuleringssystem jämförs mot traditionell dricksvattenförsörjning och dagvattenhantering. I projektet deltar Laholmsbuktens VA (LBVA) och Sweden Water Research (SWR) med fallstudieområden och erfarenheter från recirkuleringsprojekt. Poängsättning och viktning av kriterier görs dels av VA-organisationer, dels av byggaktörer. Förslag till kriterier och metod för poängsättning utvecklas. Projektet drar nytta av pågående arbeten i Drizzle-projektet.
Område:
Rörnät
Projektnummer:
24-108
Projektledare:
Johan Åström
Organisation Projektledare:
Tyréns AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
360 000 SEK
Projektets totala kostnad:
911 600 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2026-03-30