Beslutsstöd för energi- och klimatåtgärder i VA-sektorn - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Beslutsstöd för energi- och klimatåtgärder i VA-sektorn

I projektet ”Beslutsstöd för energi- och klimatåtgärder i VA-sektorn” ska Profu, Envidan och tio VA-organisationer (VA SYD, Kretslopp och Vatten, Mälarenergi, Syvab, Laholmsbuktens VA, MittSverige Vatten och Avfall, Gryaab, Stockholm Vatten och Avfall, Karlshamn Energi, Hässleholm Miljö) utveckla, testa och utvärdera metodik för energi- och klimatåtgärder i VA-sektorn. Metodiken tar hänsyn till ett brett systemperspektiv och ska kunna användas för framåtblickande analys av energi och klimatpåverkan i driftskedet och vid investeringar. Projektet har fyra aktiviteter: 1) Nuläge, 2) Metodutveckling, 3) Fallstudier, 4) Syntes. I aktivitet 1 kartläggs hur VA-branschen idag arbetar med att beräkna och följa upp energi och klimat i driftskede och vid investeringar. I aktivitet 2 utvecklas metodik för beräkning och uppföljning av energianvändning och klimatpåverkan i VA-sektorn med fokus på delar som saknas eller är mindre utvecklade i Svenskt Vattens verktyg (t.ex. framåtblickande, undvikna utsläpp och liknande). I aktivitet 3 genomförs fallstudier för att testa metodiken på konkreta åtgärder och resultaten utvärderas sedan. Fallstudierna väljs ut för att representera en bredd av åtgärder som är allmängiltigt intressanta för branschen. Fem av de medverkande VA-organisationerna deltar med fallstudier där metodiken testas på konkreta åtgärder och resultaten utvärderas. Fem VA-organisationer deltar som följare (utan fallstudier). Slutligen görs en syntes (aktivitet 4) av projektets resultat och rapport skrivs. Samtliga tio VA-organisationer deltar vid projektmöten, i workshops (kring nuläge, metodik och fallstudier), i att föreslå åtgärder för fallstudier samt i syntesen. Fallstudieorganisationerna deltar även aktivt i fallstudierna med data, underlag och analyser i samverkan med Profu och Envidan. Projektet genomförs 2024-06-01 – 2025-12-15. 620 000 kr söks från SVU. Tio VA-organisationer samfinansierar projektet med totalt 756 000 kr (840 timmar).
Område:
Avlopp, Rörnät
Projektnummer:
24-112
Projektledare:
Jenny Westerberg
Organisation Projektledare:
Projektinriktad Forskning och Utveckling i Göteborg AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
620 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 376 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2026-06-15