Hållbarhetsdilemman i VA-bolag:En kommunstrategisk utmaning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsdilemman i VA-bolag:En kommunstrategisk utmaning

Kommunala verksamheter som exempelvis VA-verksamhet är komplexa och har ett stort antal krav att tillgodose, inte minst sett ur ett hållbarhetsperspektiv som inkluderar såväl ekonomisk som miljömässig hållbarhet och social hållbarhet. Svenska kommuner ses ofta som föregångare när det gäller hållbarhetsarbete, men att gå från ord till handling har visat sig vara en utmaning. I kommunala bolag ställs olika hållbarhetsdilemman på sin spets eftersom de förväntas ha ett proaktivt hållbarhetsarbete samtidigt som de måste förhålla sig till avkastningskrav och ytterligare lagstiftning. För att bidra till såväl kunskapsfält som praxis på området anläggs i den här studien ett integrerat perspektiv på kommunala VA-bolag och deras förutsättningar att verka hållbart. I det här projektet utforskar vi de komplexa dilemman som VA-verksamheter, organiserade som kommunala bolag, står inför när de försöker balansera ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter av hållbarhet. Genom att identifiera, analysera och granska strategiska tillvägagångssätt och styrmetoder som används av kommunkoncerner ämnar vi skapa insikt om hur dessa dilemman kan hanteras. Detta görs genom en jämförande fallstudie av två kommuner som har utmärkt sig inom strategiskt hållbarhetsarbete. Flera undersökningsmetoder kombineras för att identifiera dilemman och strategier som kommunerna utvecklat, inklusive dokumentanalyser samt intervjuer med nyckelpersoner i VA-verksamheten och den kommunala förvaltningen. Forskarteamet består av tre erfarna forskare med kompetens inom VA-verksamhet, hållbar utveckling samt organisering och styrning av kommunal verksamhet. Resultatet presenteras i en rapport och sprids genom workshops med både deltagare i studien och andra i målgruppen inklusive Svenskt Vatten Utveckling. Utöver detta kommer resultatet presenteras och diskuteras i Centrum för kommunstrategiska studiers (CKS) nätverk för kommundirektörer och kommunstyrelseordföranden.
Område:
Kommunikation, Rörnät
Projektnummer:
23-115
Projektledare:
Robert Jonsson
Organisation Projektledare:
Linköpings universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
500 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 000 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-09-01