Vattenavstängning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenavstängning

Om kommunen eller VA-huvudmannen utfärdat t.ex. ett bevattningsförbud med stöd av ABVA och en fastighetsägare eller VA-abonnent inte följer detta kan huvudmannen, med stöd av LAV, stänga av vattnet eller sätta in en s.k. strypbricka. För att en vattenavstängning ska bli aktuell krävs enligt 43 § LAV att följande kriterier uppfylls:

1. fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet att betala en avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter enligt denna lag,
2. försummelsen är väsentlig,
3. avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa,
4. huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsägaren att vidta rättelse och gett fastighetsägaren skälig tid att vidta rättelsen, och
5. fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i 4 inte har vidtagit rättelse inom den skäliga tiden.

Alla fem punkter ska besvaras jakande för att avstängning ska kunna ske. Det är viktigt att notera att det är fastighetsägaren som ska adresseras i samband med vattenavstängning. Skälig tid är 14 dagar. Att de boende informeras om en planerad avstängning är fastighetsägarens ansvar.

För att inte riskera olägenhet för människors hälsa bör de som påverkas av en vattenavstängning erbjudas att hämta vatten vid en relativt närliggande plats som anvisas av huvudmannen. Det behovet minskar vid användning av strypbricka. Om någon som är svårt sjuk är bosatt på fastigheten kan sannolikt inte vattenavstängning tillämpas som sanktion eftersom det skulle medföra en risk för personens hälsa.