Vattenutmaningar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenutmaningar

Vi har tillgång till mycket vatten i Sverige. Men det betyder inte att rent vatten är en självklarhet.

Några av de vattenrelaterade utmaningar som vi står inför i Sverige är:

  • Ett stort problem i både sjöar och hav är övergödning och algblomning. Det är när extra näringsämnen som fosfor och kväve tillförs vattnet på grund av mänskliga aktiviteter, vilket försämrar vattenkvaliteten och i vissa fall orsakar syrebrist.

  • Cirka hälften av landets sjöar och vattendrag klarar inte kraven för god vattenstatus, vilket är ett mått som mäter den ekologiska och vattenkemiska status i alla inlands- och kustvatten.

  • De svårnedbrytbara och farliga ämnena i samhället påverkar vår miljö och vårt vatten negativt och ställer nya krav på både dig och våra vatten- och reningsverk.
  • Klimatförändringar förväntas medföra intensivare nederbörd, ökad risk för översvämningar och förorening av vattentäkter där vi hämtar vårt dricksvatten. I sydöstra Sverige och på Gotland hotar vattenbrist.

  • Många av landets dricksvattentäkter har fortfarande ett otillräckligt skydd. 
  • Grundvatten på många platser riskerar att förorenas eller överexploateras.

Vattenutmaningar globalt

2015 uppskattade FN och WHO att antalet människor utan tillgång till rent vatten var fler än 650 miljoner och att antalet utan tillgång till någon form av toalett var fler än 2,3 miljarder människor. Att uppnå universiell tillgång till vatten och sanitet skulle rädda 2,5 miljoner liv varje år.

Till följd av den globala uppvärmningen beräknas vattentillgången bli ännu mer begränsad i stora regioner runt om i världen.