Produktion av dricksvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Produktion av dricksvatten

I Sverige har vi tillgång till mycket råvatten som används för att producera dricksvatten och det finns vattenverk som förser oss med rent, friskt vatten. Men hur går egentligen produktionen till?

Det är kommunen som producerar allt dricksvatten, förutom det som kommer från din egen brunn. Dricksvattnet produceras av råvatten. I Sverige har vi generellt god tillgång på råvatten, och vi använder både ytvatten och grundvatten i produktionen. Vi behöver alltså inte vara rädda för att vattnet ska ta slut. Undantaget är några få områden i Sverige där det periodvis kan bli vattenbrist. 

Var kommer råvattnet ifrån?

Både grundvatten och ytvatten som tas om hand på rätt sätt ger utmärkt dricksvatten. Grundvatten har ofta en högre kvalitet än ytvatten, därför behövs det inte lika många steg för att rena ett grundvatten. Om den ordinarie vattentäkten av någon anledning inte kan användas på kort eller långt sikt kan vattenverket bli hänvisat till att ta råvatten från en reservvattentäkt. 

  • Hälften av det råvatten som används kommer från ytvatten, det vill säga sjöar eller rinnande vattendrag.

  • Den andra hälften fördelar sig lika mellan naturligt grundvatten och så kallat konstgjort grundvatten. Grundvatten hämtas ur grävda eller borrade brunnar medan konstgjort grundvatten framställs genom att man låter ytvatten passera ett markgruslager, till exempel en grusås eller rullstensås. Vattnet i sig är alltså inte konstgjort.

Vattenverk

I Sverige har vi nästan 1 750 vattenverk som förser oss med rent dricksvatten. Tillsammans producerar de nästan 900 miljarder liter dricksvatten per år till drygt 8,5 miljoner människor.

Ytvattenverk. Våra ytvattenverk är få men stora och försörjer framförallt våra storstäder med dricksvatten. Totalt finns det 170 stycken som tillsammans producerar hälften av allt dricksvatten. Att producera dricksvatten av ytvatten är en komplex process. Ytvattenverket har en beredningsprocess i flera steg som alltid avslutas med desinfektion i en eller annan form.

Grundvattenverk. Det finns däremot många små grund-vattenverk som förser mindre områden med vatten, drygt
1 450 stycken. Merparten av dem förser färre än 2 000 personer med dricksvatten. Grundvattenverk kan vara väldigt enkla. I vissa fall består de endast av en pumpanordning, men då måste råvattnet vara väldigt bra och väl skyddat. Nästan 130 vattenverk använder konstgjort grundvatten.

Vattenrening

Vattenreningen i Sverige är rejäl och garanterar att dricksvattnet som levereras håller en hög kvalitet. Vissa grundvatten är så rena att de kan användas precis som de är medan ytvatten måste renas i flera steg. Alla vattenverk är också olika, vissa är små och vissa är stora, några är komplexa. För ytvattenverk ingår normalt följande steg:

  • Först filtreras vattnet grovt och får genomgå en pH-justering. I grovfiltreringen rensas allt större skräp bort, till exempel grenar och växter.
  • Sedan förs vattnet vidare till en flockningskammare. I flockningskammaren tillsätts kemikalier som gör att de ämnen som ska avskiljas samlas ihop i större flockar.
  • Efter det skickas vattnet till en sedimenteringsbassäng. I sedimenteringsbassängen sjunker flockarna till botten.

  • Därefter går vattnet genom ett snabbfilter och ibland även genom ett långsamfilter. Både snabbfiltret och långsamfiltret består av en sandbädd där kvarvarande partiklar tas bort. Skillnaden är, som hörs på namnen, att vattnet passerar snabbt genom snabbfiltret och långsamt genom långsamfiltret. I långsamfiltret finns bakterier som tar bort lukt och smak. De som inte har långsamfilter kan ta bort lukt och smak med kolfilter.

  • Till sist ska vattnet desinfekteras. Det kan ske genom att det tillsätts klor eller ozon eller att vattnet blir belyst med UV-ljus.  

  • När vattnet är tillräckligt rent skickas det vidare till ditt vattentorn. Vattentornen fungerar som ett magasin och ser till att det alltid finns vatten i vattenledningarna och att det är jämnt tryck i din kran. Sedan går vattnet vidare till ditt hem, redo för att bli ett glas friskt och gott dricksvatten. 

Grundvatten behöver normalt färre reningssteg. Det är vanligt att man behöver ta bort järn och/eller mangan. Därefter följer filtrering och desinfektering innan vattnet skickas till vattentornet.