Utsläpp - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Utsläpp

Statistiska Centralbyrån publicerar officiell statistik över reningsverkens utsläpp av närsalter, syretärande ämnen och tungmetaller. Statistiken omfattar även slam och hur slam tas om hand. Datan presenteras vartannat år, senast för år 2014.

Reningsverkens genomsnittliga reningseffekt för fosfor närmar sig tekniktaket och är idag 95 %. En del av reningsverken har nått dit. Utsläppen av fosfor är nere på nivåer som med bred marginal underskrider utsläppen före andra världskriget. Det framgår av Naturvårdsverkets skrift om avloppsvatten.

Kväveutsläppen sjunker också. Mot dessa går det oftare att göra mer där det behövs, men Sverige har framgångsrikt närmat sig de mål för maximala utsläpp till Östersjön och Västerhavet som vi åtagit oss. Norr om Dalälven behöver inte kväve renas för Östersjöns behov.

Utsläppen av vissa tungmetaller underskrider detektionsnivåerna. Det är en positiv följdeffekt av förbud och av uppströmsarbete.