Uppströmsarbete - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Uppströmsarbete

Uppströmsarbete innebär att vi arbetar för att stoppa miljögifter och skräp redan vid källan så att det aldrig hamnar i vårt vatten, inte ens i avloppsvattnet.

Bäst är om miljögifter och skräp från hushåll och industrier inte kommer ut i avloppssystemet över huvud taget. Det är både billigare, miljövänligare och enklare än att rena vattnet.

Exempel på uppströmsarbete som Svenskt Vatten driver är:

 • Att handeln frivilligt byter ut farliga kemikalier byts ut mot mindre farliga kemikalier.

 • Ändrade konsumtionsvanor.

 • Ändrade beteenden med vad vi spolar ut i taletten och häller ut i vasken.

 • Ökad användning av miljömärkta produkter i hushåll och industri.

 • Skärpta lagar i Sverige och EU.

 • Bättre tillsyn så att lagar efterföljs.

Varför är uppströmsarbete viktigt?

För att minska gifterna i vår miljö och mängden skräp i avloppssystemet. Reningsverken är inte byggda för att ta hand om miljögifter, exempelvis kan den biologiska kvävereningsprocessen stanna av om vissa ämnen kommer in till reningsverket. En hel del miljögifter bryts trots det ned i våra reningsverk, men långt ifrån alla. 

För att rena avloppsvattnet från miljögifter krävs dyr och energikrävande teknik som förbrukar 2-10 gånger så mycket energi som dagens teknik. Inté heller den tekniken kan förhindra att slammet förorenas. Därför behövs gifterna tas bort redan vid källan. 

Skräp som spolas ned kostar både pengar, tid och energi att samla upp och hantera. Skräpet kan även fastna i rör och pumpar och orsaka stopp i pumpstationer som leder till utsläpp av orenat vatten direkt i naturen.

Spelar det verkligen någon roll vad jag gör?

Ja, i allra högsta grad. Utsläppen från industrin har minskat och i dag är det utsläppen från hushållen som är det stora problemet. Vad kan en tops eller lite lacknafta göra för skillnad kanske du tänker? 

Tillsammans blir allt skräp som slängs i avloppen till en stor massa av blött avfall som måste hanteras. Enbart i Stockholm rör det sig om 30 ton varje vecka och över landet 15 000 ton per år. Sen tillkommer alla miljöfarliga ämnen som finnas i en del rengörings- och skönhetsprodukter, läkemedel och ämnen från textilier som tvättas. Reningsverken kan rena mycket men inte allt, och det som reningsverken inte klarar av att ta bort kommer ut i kretsloppet och stannar där under lång tid. 

Vilket resultat kan uppströmsarbete ge?

 • Bidrar till rena hav och sjöar
  Uppströmsarbete bidrar till levande sjöar och hav att bada och fiska i och det skyddar dricksvattentäkterna. 
 • Klara målen för en giftfri miljö och mindre klimatpåverkan
  Uppströmsarbete är det enda sättet att samtidigt bidra till riksdagens miljömål om giftfri miljö och mindre klimatpåverkan. Att rena avloppsvattnet från kemikalier minskar inte användningen av miljögifter i samhället, däremot kräver det ny energikrävande teknik.

 • Klara kraven i vattendirektivet
  Det är en förutsättning för att klara kraven i EU:s vattendirektiv om god ekologisk och kemisk status i grund-, yt- och kustvatten som medlemsländerna ska uppnå.
 • Gödsel och biogas
  Reningsverkens slam blir renare. Ett slam av bra kvalitet är utmärkt som gödsel för åkrar och energiskog och kan användas vid jordtillverkning och markåterställning. Från slammet får vi dessutom energi i form av biogas som kan användas som fordonsbränsle.