Hur renas avloppsvattnet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hur renas avloppsvattnet

Det finns en stor variation på tekniska lösningar men all rening av avloppsvatten omfattar mekanisk, biologisk och kemisk rening i olika steg.

Det är framförallt fyra saker som vi vill minska i avloppsvattnet innan det återlämnas till i naturen igen:

  • Organiskt biologiskt nedbrytbart material, som leder till syrebrist i vattnet och därmed fiskdöd om det inte renas bort.

  • Växtnäringsämnen som fosfor och kväve som leder till övergödning och algblomning i vattnet. 

  • Sjukdomsframkallande mikroorganismer som virus, bakterier och parasiter.

  • Partiklar som kaffesump från diskvattnet eller toalettpapper för att inte få syrebrist eller grumliga vatten.

Om vi har känsliga vattendrag kan vi även behöva rena läkemedelsrester. Här pågår det mycket forskning för att ta fram ny reningsteknik. 

Är svenska reningsverk bra på att rena avloppsvattnet?

Ja, reningsverken är duktiga på att rena avloppsvattnet, men de måste bli ännu bättre för att säkra att våra vattendrag, sjöar och hav mår bra även i framtiden. Utbyggnaden av våra reningsverk sedan 1970-talet har lett till att vi minskat organiskt material, partiklar, mikroorganismer, fosfor och kväve i våra vatten markant. Svenska reningsverk är till exempel världsbäst på att rena och avskilja näringsämnet fosfor från avloppsvattnet. I dag renas vattnet från 95-99 % av allt fosfor och organiskt material och om vi tittar på kväve så varierar det mellan 40-80 % runt om i landet.

Vad händer med det vi renar bort?

När avloppsvattnet renas bildas flera restprodukter, framförallt gallerrens och slam.

Gallerrens är nedspolat skräp som går till förbränning. Ett slam av god kvalitet ger oss både biogas och ett jordliknande gödsel för åkermark. Ett slam med sämre kvalitet kan användas för biogasutvinning men inte till åkermark. Det får istället andra användningsområden, som att täcka en gammal avfallsdeponi för att möjliggöra ett växtskikt.