Hoppa till huvudinnehåll

Avloppsfakta

Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för vår hälsa och miljö. Det har till uppgift att leda bort och rena avloppsvatten på ett effektivt, miljömässigt och hygieniskt sätt.

För att hantera avloppsvattnet har vi i Sverige drygt 1 700 reningsverk och totalt 101 000 km avloppsrör, vilket motsvarar två och ett halvt varv runt ekvatorn.

I reningsverket tar det 10-24 timmar att rena avloppsvattnet, beroende på reningsprocess och vattenflöde. Totalt renas 1,5 miljarder kubikmeter avloppsvatten varje år. Det motsvarar lika mycket vatten som skulle behövas för att fylla drygt nästan 3 000 Globen.

Vilket vatten kommer till reningsverket

Spillvatten från hushåll, kontor, serviceinrättningar och mindre industrier. Det är allt som vi spolar ner i våra avlopp genom till exempel toaletten eller diskhon.

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som rinner ner i brunnar som finns på gatorna. Dagvattnet avleds oftast i separata ledningar till närmaste sjö eller vattendrag, men i de äldre stadskärnorna kan dagvattnet i många fall avledas i samma ledning som spillvattnet i så kallade kombierade ledningar och kommer då till reningsverket. 

Dräneringsvatten från mark runt husgrunder och annan mark som dräneras avleds oftast till dagvattenledningarna.