Förarbeten och litteratur - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förarbeten och litteratur

Lagens förarbeten kan ge vägledning

Det är omöjligt och inte heller önskvärt att skriva en lag som kan hantera alla situationer som kan inträffa. Av den anledningen räcker det inte att endast läsa lagtexten för att få full förståelse av reglernas innebörd. En lag föregås av en statlig utredning som går igenom en fråga grundligt för att sedan lägga fram ett förslag. Utredningen utmynnar oftast i en proposition som är regeringens förslag till ny lagtext med bakgrundsbeskrivning. Denna process kallas förarbeten och är till god hjälp när man ska tolka innebörden av lagtexten. 

Det räcker emellertid inte alltid att läsa förarbetena för att tolka lagtextens innebörd. Lagstiftaren lämnar ofta över till rättspraxis för att närmare precisera och fylla ut de luckor som finns i lagtextens ordalydelse. För närvarande är det i första hand mark- och miljödomstolen som handlägger tvister om vatten och avlopp enligt vattentjänstlagen. Mark- och miljödomstolens beslut går att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolens beslut är prejudicerande vilket innebär att de ska ligga till grund för hur en domstol ska bedöma en fråga. Även lägre instansers beslut kan anses vara vägledande men har inte samma tyngd. När den högsta instansens beslut har vunnit laga kraft krävs det en lagändring för att en domstol ska fatta ett annat beslut i ett ärende med samma förutsättningar.

Handbok för fördjupning

En annan rättskälla är doktrinen, d.v.s. den juridiska litteraturen som lagkommentarer, doktorsavhandlingar och tidskriftsuppsatser. Doktrinen har inte samma tyngd som förarbeten och praxis, men har stor betydelse för hur domstolar fattar sina beslut samt kan utgöra grund för ändringar i befintliga författningar. När det gäller vattentjänstlagen är framförallt Jörgen Qviströms handbok användbar.