Hoppa till huvudinnehåll

Sök projektmedel

SVU ska främja utvecklingen av ny kunskap inom det kommunala VA-området. Resultatet ska vara praktiskt tillämpbart inom 5 år.

Prioriterade områden

Under 2020 kommer ansökningar inom följande områden vara särskilt prioriterade

  • Samverkan inom och mellan kommunala organisationer samt effektiva VA-organisationer
  • Styrmedel
  • Kommunikation
  • Skydd av vattentäkt och bättre kontroll på råvatten
  • Analys-och mätmetodik(dricksvatten)
  • Återföring av växtnäring

För utförlig beskrivning av vad vi söker, se dokumentet Prioriterade områden.

SVU stödjer inte utveckling av kommersiella produkter,  rutinmässiga projekteringsarbeten eller investeringar.  Forskning av grundläggande karaktär stöds endast inom områden som är centrala och eftersatta inom den kommunala VA-tekniken.

Projektets resultat ska publiceras på svenska i SVU:s egen publikationsserie. SVU-rapporter ska så långt som möjligt vara skrivna så att de kan förstås av en intresserad kommunal VA-tekniker. Projektledaren ska kunna medverka i utbildnings-eller seminarieverksamhet som Svenskt Vatten eller SVU kan initiera utifrån projektets resultat.

Krav på finansiering

Vanligen ställs krav på samfinansiering samt medverkan av kommunala VA-organisationer. Medfinansiering bör generellt uppgå till minst 50% av projektets budget. Medfinansieringkan utgöras av så kallat "in kind" (som arbetstid) eller kontanta medel. Värdet på "in-kind" finansiering räknas ut med en schablon på 800 kr/timme.

I projekt som drivs och initierats av privata företag krävs normalt att företaget medverkar till finansieringen,t.ex. genom att reducera timtaxan.

Om seminarier och öppna workshopar planeras som en del av projektet ska dessa så långt möjligt finansieras via deltagaravgifter. Tid för förberedelse och bearbetning av resultat från seminarier och öppna workshops kan finansieras via SVU.

Så här ansöker du

Innan du ansöker bör du göra en bedömning av hur väl projektet passar för SVU och du kan ha en dialog med oss. Därefter skriver du ansökan enligt instruktion.

Bedömning av projekt

Instruktion för ansökan

Kommande ansöknings- och beslutsdatum

Sista dag för ansökan 9 september 2020.

Beslut 4 november 2020.

Kontakt

För frågor och diskussion om projekt, kontakta utvecklingsledare Anna Norström

anna.norstrom@svensktvatten.se