Uppdrag & verksamhetsplanering - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag & verksamhetsplanering

VA-verksamhetens uppdragsgivare (kommunledningen, bolagsstyrelsen eller motsvarande) bör ha formulerat ett tydligt uppdrag inom kommunens reglemente eller som ägardirektiv.

Uppdraget är i första hand att fullgöra VA-huvudmannens ansvar enligt vattentjänstlagen men kan också innehålla andra delar. Med uppdraget bör också följa de delegationer och attesträtter som tjänstemännen behöver ha för att löpande kunna fullgöra uppdraget. Verksamhetens förutsättningar regleras dessutom av budget, kommunala, regionala och nationella mål och naturligtvis gällande lagstiftning.

Det behövs en process för verksamhetsstyrning

För att hantera alla förutsättningar behövs någon form av verksamhetsstyrning och en process för verksamhetsplanering. Den kommunala budgetprocessen ser olika ut i olika kommuner men verksamhetsplaneringen bör vara integrerad med budgetprocessen och utgå från uppdragsgivarens direktiv eller mål. Budgetarbetet beskrivs närmare på sidan sidan Budgetplanering.

Modeller för verksamhetsstyrning

Det finns olika modeller för verksamhetsstyrning. Inom näringsliv och offentlig sektor pratar man ofta om kvalitets- och miljöledningssystem.

I P82 används istället uttrycket Verksamhetssystemför att markera att det är ett system för hela personalen, inte bara för ledningen. Mycket har förändrats sedan P82 gavs ut, och flera av de standarder som nämns har ersatts av nyare, men publikationen ger en god förståelse för vad det handlar om.

Ett annat exempel på verksamhetsstyrning är det balanserade styrkortet. Tanken är att utifrån ledningens ramar och övergripande mål engagera medarbetarna i de aktiviteter som krävs för att nå målen. På så sätt skapar man delaktighet och använder organisationens kompetens fullt ut.

Verksamhetsstyrningen ska utformas så att verksamhetens resultat åskådliggörs för ledningen och ägarna och blir stöd i beslutsfattandet. Många av nyckeltalen i statistikdatabasen VASS är lämpliga som mätetal mot verksamhetsmål.

En viktig del av verksamhetsstyrningen består i att fatta beslut om investeringar. Detta belyser vi närmare på sidan Att besluta om investeringar