VA-avtal - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA-avtal

Avtal kan träffas i frågor som inte regleras i ABVA och taxa. Vanliga avtal rör vattentryck, vattenbeskaffenhet och avloppsrening för industrier, sjukhus, samfälligheter och andra storförbrukare. Avtal i strid med taxa eller ABVA är därmed ogiltiga. Även löften från huvudmannen i strid mot taxa eller ABVA är ogiltiga.

Vattentjänstlagen är starkt offentligrättsligt präglad. Det innebär att regleringen av VA-förhållandena i princip bestäms av VA huvudmannen ensam inom ramen för vad vattentjänstlagen tillåter. Den offentligrättsliga prägeln framgår bl.a. av:
• 24 §, som klargör att ägare av fastighet inom verksamhetsområdet under vissa förutsättningar är avgiftsskyldig,
• 23 § som stipulerar att kommunen meddelar ytterligare föreskrifter (ABVA) för anläggningens användning,
• 34 § som uttrycker att avgift ska utgå enligt taxa som kommunen beslutar beräkningsgrunderna för,
• 35 § som anger att avgift ska betalas på begäran, samt
• 38 § som föreskriver att huvudman kan träffa avtal med fastighetsägare och andra avgiftsskyldiga i sådan avgiftsfråga som inte regleras i VA-taxan.

Av lagmotiv och rättspraxis framgår inte bara att huvudmannen kan träffa avtal i vissa frågor. Den förbjuder samtidigt att avtal träffas i frågor som regleras i ABVA eller taxa. Avtal i strid mot ABVA eller taxa är faktiskt helt ogiltiga. Detta innebär givetvis samtidigt att utrymmet för VA-avtal blir begränsat.