Hållbart vatten för alla under invigningen av innovationsprogrammet Water Wise Societies - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hållbart vatten för alla under invigningen av innovationsprogrammet Water Wise Societies

På Hasselbacken i Stockholm hölls nyligen invigningen av Water Wise Societies. Programmet är ett av fem strategiska innovationsprogram inom Impact Innovation med målsättningen om hållbart vatten för alla.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är en förutsättning för såväl samhälle, näringsliv som miljö. I Sverige har vi länge varit bortskämda med gott om vatten med bra kvalitet men många utmaningar ligger framför oss med allt från åldrande infrastruktur, klimatförändringar och resurseffektivitet som påverkar samhället och utmanar oss på alla fronter. Det är här Water Wise Societies kommer in i bilden. Syftet med programmet är att driva omställningen mot hållbart vatten för alla och har fyra fokusområden: vattenresilienta samhällen, välmående sjöar och vattendrag, säkrad tillgång till vatten och klok användning av vatten. 

Programmet leds av programkontoret bestående av RISE tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm Environment Institute (SEI), Svenskt Vatten, Linköping Science Park och Lunds universitet, och engagerar ett 60-tal aktörer från samhälle och näringsliv.

– Vi tror att den här satsningen kommer bli otroligt kraftfull med den logik som vi valt att bygga upp den med: programkontor, programinsatser, missioner och aktörer, säger Emma Gretzer på Formas, en av tre finansiärer för programmet.

Programchef Magnus Arnell, RISE, presenterade programmets målsättning, uppbyggnad och former för aktörsengagemanget. Möjliga programinsatser som kan komma att ske under programmets gång är bland annat olika typer av forsknings- och innovationsprojekt, bidra till policyutveckling, att skapa nätverk och kommunikation som sprider vattenmedvetenhet i samhället.

Water Wise Societies omställningsledare Niklas Fernqvist, RISE, gav en överflygning om hur man kan nå systemomställning med hjälp av att ha ett framsynt arbetssätt och vikten av att lära sig att förstå allas utgångspunkter och hitta ett gemensamt mål att jobba mot. Samverkan blir ledstjärnan för att nå det gemensamma målet. 

Första utlysningen 

Biträdande programchef Anna Norström, RISE, presenterade en av de första konkreta programinsatserna som sker i närtid. Det är en utlysning där fokus är att samverka för att etablera aktörsgrupper kring regionala och tematiska utmaningar som kopplar till programmets fokusområden. Utlysningen planeras att öppna i maj. 

Konkretisera och ta ner hållbarhetsfrågan på jorden

Invigningen fortsatte med panelsamtal modererat av Water Wise Societies forskningsledare Karina Barquet, SEI, där panelen bestod av Pär Dalhielm, vd för Svenskt Vatten, Marco Lucisano, divisionschef för Samhällsbyggnad på RISE, och Maria Sätherström Lantz, grundare WIN, som fick berätta om sin syn på programmets roll i omställningen och betydelse i samhället. Vikten av att involvera samhällets aktörer för att lösa vattenfrågan betonades.

– Ett exempel är brandmännens räddningsledare som på plats behöver besluta hur vatten ska tas om hand och avgöra hur smutsigt vattnet är, trots att de inte har kunskap i ämnet. Vi behöver stötta upp i dessa typer av frågor och skapa teknik för att kunna underlätta hållbara beslut, säger Maria. 

Vi fick även möjlighet att höra mer om vad andra aktörer vill att Water Wise Societies ska åstadkomma. Panelen bestod av Lena Blom, forskning och utvecklingsledare på Kretslopp och Vatten Göteborg stad, Anna Björn, enhertschef på Baltic Sea Science Center på Skansen, och Bo Svedberg, strateg tekniska försörjningssystem och daglig ledare på Ecoloop.            

– Att våga kommunicera enkelt och förenkla forskningen så det är lättare att förstå och ta till sig informationen tror jag man behöver vara modig med. Vi behöver dela goda exempel för att väcka intresse för att åstadkomma en förändring, säger Anneli.

Framsynthet, resursmobilisering, dialog, insatser och utvecklingsdriv lyfts fram som avgörande faktorer för att aktörerna inom Water Wise Societies ska uppnå målet att skapa en hållbar framtid där vatten används rättvist och är tillgängligt för alla.

Alla fem strategiska innovationsprogram inom Impact innovation:

Shift2Access 
SustainGov 
NetZero Industry
Metals & Minerals
Water Wise Societies