Blå färdplan lämnar intryck på riksdagsledamöterna - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Blå färdplan lämnar intryck på riksdagsledamöterna

Svenskt Vattens debattartikel om behovet av en blå färdplan i DN tidigare i år har gjort intryck under årets allmänna motionstid. Av cirka 45 inlämnade motioner som rörde vatten i någon form var ett tjugotal direkt kopplade till VA-verksamhet eller andra branschrelaterade vattenmiljöfrågor. Bland dessa var flera direkt inspirerade av den blå färdplan som presenterades och rör effektivare samordning, tydligare resursfördelning och investeringar i infrastrukturen.

Vi noterar med tillfredsställelse att Svenskt Vattens debattartikel i Dagens Nyheter i den 3 oktober kan spåras in i riksdagspolitiken, något som blir tydligt i flera motioner under årets allmänna motionstid. Artikeln redogjorde för behovet av ett regeringsbeslut kring en blå färdplan för hur Sverige ska säkra sin vattenförsörjning i framtiden. Utan en stabil vattenförsörjning blir ett samhälle snabbt mycket sårbart. Stora delar av vår ekonomi, välfärd, miljö och befolkning är helt beroende av att rent vatten kommer ur kranen och att smutsigt vatten renas.

I vår debattartikel argumenterade vi för att en blå färdplan behöver innehålla tre delar, för det första behöver vattenfrågorna samordnas och styras effektivare än idag, såväl inom Regeringskansliet som mellan staten och kommunerna. För det andra behövs en nationell vattenresursstrategi för vem ska få vatten, vid vilket tillfälle och hur mycket, i tider av brist. Slutligen ställde debattartikeln krav på en översyn för hur kommunerna, tillsammans med staten, kan öka investeringstakten i Sveriges vattenförsörjning med ytterligare 7 miljarder kronor årligen. Inte mindre än sju motioner innehåller skrivningar som tydligt inspirerats av Svenskt Vattens utspel om en blå färdplan. Socialdemokraterna har skrivit tre av dessa, Centerpartiet två och Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna en var. Ett typiskt förslag till besluts-att-sats ur dessa motioner kan se ut enligt nedan:
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en färdplan som fokuserar på samordningen, resursfördelningen och infrastrukturen och ger Sveriges 290 kommuner goda förutsättningar att förbereda sig och agera när vattenrelaterade kriser uppstår, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.”

Andra motionsfrågor som berör VA-branschen och har vuxit i aktualitet under året handlar om att stärka det civila försvaret och krisberedskapen. Dessa motioner kopplar till Ukrainakriget, men även till behovet av att samhället ska kunna klara kriser som kan räknas in under rubriken klimatanpassning, som att förebygga avbrott i vattenförsörjningen samt att säkerställa att lagerhållningen i samhällskritiska försörjningskedjor är tillräcklig även vid kris. Frågan om att följa upp lagerhållning av nödvändiga kemikalier som används till vatten- och avloppsförsörjning har även den blivit en motion. Annat av intresse för branschen är en motion från Sverigedemokraterna som föreslår att regeringen ska verka för att en konkret plan tas fram för sanering av militärflygplatser som ligger vid vattentäkter. En annan motion från samma parti innehåller en ansats om uppströmsarbete avseende kemikalier i kläder och skor.

Frågor om enskilda avloppsanläggningar ligger visserligen utanför VA-branschens ”verksamhetsområde” men förtjänar ändå att påtalas i denna sammanställning eftersom dessa motioner ofta är rubricerade ”Tvångsanslutning av enskilda avlopp”. Motionärer menar att dagens lagstiftning leder till tvångsanslutning av väl fungerande enskilda avlopp till kommunala system. Annat som lett till motionsförfattande är förslag om att tillåta differentierad taxa avseende vattenförbrukning, vattenskyddsfrågor, avveckling av Havs- och vattenmyndigheten, snabbare tillståndsprocesser, förbud mot farliga kemikalier, biogas, läkemedelsrening och mycket annat. Vid intresse kan du själv söka på ”vatten” eller andra relevanta termer i riksdagens motionsdatabas.