Svenskt Vatten positiva till revidering av kvicksilverförordningen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten positiva till revidering av kvicksilverförordningen

Svenskt Vatten stöder i sitt remissvar EU-kommissionens revidering av förordningen om kvicksilver, där förslaget om utfasning av dentalt amalgam till 2025 specifikt berör VA-organisationerna. Trots att Sverige redan fasat ut amalgam, innebär en minskad användning inom EU på sikt också lägre nivåer i avloppsvattnet hos oss.

Persistent, bio-ackumulerande och giftigt – kvicksilver räknas till ett av de farligaste miljögifterna och är ett hot mot både miljö och hälsa. Höga halter av kvicksilver i vattendrag har länge varit ett problem inom EU och EU-kommissionen har därför antagit ett förslag om att revidera kvicksilverförordningen.

Revideringen innebär flera åtgärder, där det som berör svenska VA-organisationer handlar om att dentalt amalgam helt förbjuds på EU-nivå. Sedan 2018 finns redan en EU-reglering som begränsar användning av dentalt amalgam vid behandling av mjölktänder samt vid behandling hos sårbara individer, men nu föreslås alltså en fullständig utfasning.

Redan utfasat i Sverige

I Sverige har amalgamanvändningen minskats sedan 1960-talet och löpande ersatts av andra material för att sedan 2018 inte användas alls. Samtidigt finns det kvar i form av äldre lagningar, där kvicksilver läcker ut i avloppsvattnet vid exempelvis tandborstning och tandläkarbesök. Tandvårdsklinikerna har krav på sig att installera amalgamavskiljare och lyckas därmed reducera sina amalgamutsläpp med 96 procent, medan utsläppen från hushållen hamnar i avloppsvattnet.

Klara Westling, expert på avlopp och miljö hos Svenskt Vatten, har arbetat med Svenskt Vattens remissvar som nu är inskickat. Hon menar att också Sverige påverkas positivt av ett brett förbud; alla länder gagnas långsiktigt av att färre individer har amalgamfyllningar.

– Vid ett framtida förbud mot användning av dentalt amalgam kommer halter av kvicksilver att minska i avloppsvattnet och i avloppsslammet runt om i hela EU. Ett förbud är efterlängtat bland våra medlemmar och ger också bättre möjligheter att återanvända resurser i avloppsslammet.

Mer detaljerad information hittar du i EU-kommissionens förslag till revidering.