Både risker och möjligheter med industrietableringar i norr - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Både risker och möjligheter med industrietableringar i norr

Den pågående nyindustrialiseringen sätter verkligen Norrland på kartan – både inom Sverige och på ett internationellt plan. Med rätt förutsättningar kan de norra regionerna bli en motor för gröna innovationer som sätter normer för ett hållbart samhälle på lång sikt. Samtidigt ställer expansionen höga krav på fungerande infrastruktur. I diskussionerna som pågår kring hur utmaningarna kan mötas ser Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm att vattenfrågorna riskerar att hamna i sista rummet, trots att vattnet är en förutsättning både för boende och industrin.

- Eftersom det är mycket rörelse i befolkningsmönstret, särskilt kopplat till industrietableringar, behöver vattenförsörjningen fungera för att ta emot en inflyttande befolkning, säger Pär.

Det sjuder av aktivitet i de norra delarna av Sverige. I både Norr- och Västerbotten expanderar och nyetablerar industrier med fossilfritt stål och gröna lösningar i sikte. På många sätt är nyindustrialiseringen positiv, speciellt för kommuner som tidigare haft befolkningsminskning och tuffa ekonomiska förhållanden, och leder till både ökad tillväxt, konkurrenskraft och till ett hållbart samhälle, men även utmaningar är förenade med den omställning som etableringarna innebär. Inte minst omfattar dessa utmaningar en väl avvägd dimensionering av infrastrukturella system vid inflyttning och befolkningsökningar.

- Historiskt sett har flera mindre städer i Norrland haft en positiv syn på befolkningstillväxt och dimensionerade sina system efter det, sen uteblev den utveckling man byggt efter. Då blir infrastrukturen överdimensionerad och drar stora kapitalkostnader, menar Pär.

Existerande VA-kollektiv får bära kostnaden

Intresset för utvecklingen i Norrland är stort, både inom och utanför Sveriges gränser. På nationell nivå har regeringen tillsatt en samordnare med uppdrag att främja koordineringen av arbetet med insatser av betydelse för större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län. I sin första rapport till regeringen menar samordnare Peter Larsson att det kommer att krävas en befolkningsökning om 100 000 personer för att tillgodose både de nyetablerade industrierna och de krav som ställs på samhällsfunktioner för en växande befolkning. Även Pär lyfter befolkningsökning som en nyckel, men framhåller också de krav en sådan utveckling ställer på kommunerna.

- I vissa områden ser vi en omfattande inflyttning – inte sällan i direkt anslutning till det norrländska industriundret. Samtidigt som det är positivt ställer det höga krav på välfungerande infrastruktur, inte minst i form av vattenförsörjning. Eftersom infrastrukturen måste vara på plats innan industrierna kan etablera sig är det den enskilda kommunen som får ta hela ansvaret och risken, klargör han.

Förutom den timing och fingertoppskänsla som krävs för att få till dimensioneringen av VA-systemet så att det är anpassat efter befolkningen blir kostnadsfrågan avgörande. Generellt sett gör de längre avstånden i Norrland att det är svårt att skapa stordriftsfördelar. I vissa orter krävs det 40–50 meter ledning per person, jämfört med så lågt som 1 meter ledning i exempelvis Linköping. Att nuvarande befolkningsmängd dessutom ger ett mindre VA-kollektiv skapar en fördelningspolitiksfråga som kräver samordnande insatser.

- Relativt små kollektiv ska stå för kostnaden för infrastrukturen och då riskera att VA-kostnaderna skiljer sig mycket från övriga landet. Med nationell samordning kan man få kompetensöverföring, riskfördelning och en möjlighet att parera de eventuella negativa effekterna som kan uppstå vid risktagandet att bygga ut infrastruktur. Dessutom kan man fördela resurser på ett annat sätt, inte bara vattenresurser utan även kompetens och kapital. Hela Sverige kan behöva hjälpa till, förklarar Pär.

Nationell samordning en del av blå färdplan

Samordningen som tas upp är ett av tre huvudsakliga områden som täcks av Svenskt Vattens blå färdplan och Pär ser den som nödvändig för att stötta och fördela riskerna förenliga med den omställning som pågår i Norrland.

- I dag finns det ingen i Regeringskansliet som har helhetsbilden och ser samtliga konsekvenser. Det syns inte för att vattnet flyter över gränser, både organisatoriskt och ansvarsmässigt på myndigheter och departement, och även geografiskt, säger han.

Beklagligt nog finns det alltså gott om stolar för vattnet att falla mellan, vilket även verkar vara fallet i regeringens samordnares rapport. Infrastrukturen är ett av huvudområdena som uppdraget täcker, men trots att vattenförsörjning är en förutsättning för både boende och industri saknas det förslag kring hur vattenfrågorna ska lösas.

- Det blir omöjligt för industrier att etablera sig och attrahera arbetskraft om inte vattnet säkras. Dessutom finns det otroliga möjligheter förenat med vatten. Vi i Sverige kan välja att se detta som en omställning, inte bara för industrialiseringen utan för ett hållbart samhälle där VA och vattenfrågorna är en bärande punkt, berättar Pär.

Förutom samordning lyfts i blå färdplan även behovet av en ökad investeringstakt, något som tas till sin spets i de områden av Norrland som behöver växa markant under de kommande åren. Med hänsyn till den tyngdpunkt som ligger på fossilfria och gröna lösningar i nyindustrialiseringen bör även investeringarna i VA avspegla den hållbara riktningen.

- I stället för att bara följa modellen vi alltid haft kan vi skapa innovativa lösningar som möjliggör för industrialiseringen att driva den gröna omställningen. Vi gör den omställningen inte bara genom grön produktion utan även genom att etablera reningsverk som resursverk. Det finns otroliga möjligheter i VA-branschen att vara resurseffektiv utifrån ett klimatperspektiv och plocka ut nyttor i form av energi, värme och näringsämnen, vilket skapar förutsättningar för industriell symbios, bedömer han.

Möjligheter och utmaningar gör Norrland spännande

Det råder ingen tvekan om att Norrland drar landets blickar till sig. Enligt Pär är det inte bara grön industri och den spännande tillväxten som bidrar till det stora nationella och internationella intresset för våra nordligare landsdelar. Kring industriklustren samlas mängder av olika kompetenser och nationaliteter, och den nydanande andan lockar ännu fler besökare norrut än tidigare.

- Säsongsvariationerna kopplade till turistindustrin är en annan viktig aspekt att ha med i beräkningarna. Vissa delar av året ska infrastrukturen försörja hundratusentals personer, andra delar av året ska samma infrastruktur försörja ett fåtal tusen personer. Det blir både en börda och en möjlighet, förklarar han.

Bördan ligger dels på naturen i form av ökade utsläpp, dels på kommun och VA-huvudman som behöver dimensionera systemen på ett flexibelt sätt. Men möjligheterna är fler och större. Med hjälp av samordnande insatser på nationellt plan, robust investering i infrastrukturen och en stor nypa nytänkande kan till- och ombyggnation i Norrland bli en ledstjärna för framtidens VA-system.