Hoppa till huvudinnehåll

Pågående revision av P96 om VA-taxa

Svenskt Vatten kommer under 2019 att genomföra en uppdatering av publikationen P96 som bland annat innehåller vårt basförslag till VA-taxa. Basförslaget används idag i ett stort antal kommuner runt om i Sverige. Revideringen innebär sannolikt inte att de grundläggande strukturerna i taxan förändras, parametrar som anläggningsavgifter och brukningsavgifter kommer att finnas kvar.

De förändringar som övervägs berör framför allt bättre och tydligare avgifter för dagvatten och samfälligheter. Sedan P96 lanserades för cirka tio år sedan har dessutom ett flertal rättsfall avgjorts och basförslaget kan behöva uppdateras för att bättre överensstämma med dessa avgöranden. Revideringen ska även resultera i en språklig förbättring av publikationen. Det ska bli mycket enklare att förstå sin egen taxa om man som medlem följer Svenskt Vattens basförslag.

Arbetet med den nya publikationen kommer att pågå under hela 2019 till sin hjälp kommer Svenskt Vatten ha såväl konsulter som medlemmar i form av referensgrupper. Information om arbetet kommer att publiceras löpande seminarier om revideringen kommer att hållas på såväl Vattenstämman i maj som under VA-juridiskt Forum 30 september.

- De kommuner som just nu ser över sin egen taxa behöver inte pausa det arbetet för att invänta den nya publikationen, säger Gilbert Nordenswan, jurist på Svenskt Vatten. Om man som medlem vill bidra till arbetet eller framföra ett förbättringsförslag går det dock bra att kontakta mig. Det är bra att komma ihåg att även om vi siktar på att genomföra ett antal förändringar i nuvarande basförslag så är det fortfarande inom gällande lagstiftning som vi kommer att röra oss. Arbetet med att på sikt förändra vattentjänstlagen för att bättre kunna hantera nya utmaningar som torka och skillnader mellan kommuner är en parallell process som vi också jobbar med men i form av påverkansarbete med mera.