Vattenverksundersökning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenverksundersökning

Undersökningen syftar till att ge Svenskt Vatten en aktuell lägesbild av dricksvattenförsörjningen i Sverige. Data som samlas in berör områdena råvatten, beredning, provtagning, tillsyn och riskbedömning, även data kring leveranssäkerhet och ekonomi finns med. Uppgifterna är av stor vikt för bedrivandet av ett bra stöd- och påverkansarbete.

Undersökningens syfte

VASS vattenverksundersökningen ska ge Svenskt Vatten och medlemmarna en översiktlig bild över dricksvattenproduktionen i Sverige och vara underlag för att underlätta styrning och beslut som gäller den egna dricksvattenproduktionen. Undersökningen är på anläggningsnivå och är frivillig att delta i. Undersökningen tar bland annat upp vilka typer av vattentäkter som används, vilka beredningsmetoder och kemikalier som används, riskbedömning, leveranssäkerhet, investeringsbehov med mera.

Den första undersökningen genomfördes år 2015 och tanken då var att utveckla och möjliggöra benchmarking av vattenproduktion på anläggningsnivå. Det var då möjligt att söka ut andra anläggningar med liknade förutsättningar som den egna och jämföra hur dessa svarat på enskilda frågor. Aktuell rapport avser 2022 och har färdigställts i mars 2024. Vattenverksundersökningen 2022 har inte benchmarking på detaljnivå som huvudfokus utan resultaten i rapporten kan användas för att bedöma den egna verksamheten i förhållande till övriga vattenverk i stort. Förändringen beror på nya säkerhetskrav.

I rapporten är delar av resultaten från undersökningen är sammanfattade. Den är i första hand en ren resultatrapportering utan direkta värderingar eller förslag på önskvärda förändringar.

Frågorna är indelade i följande block:
● Grunddata om vattenverket
● Råvatten
● Beredning
● Provtagning
● Tillsyn, riskbedömning
● Leveranssäkerhet
● Ekonomi

Aktuell status

Vattenverksundersökningen är framöver planerad att genomföras vart fjärde år. Frekvensen har valts för att få en balans mellan att belasta verksamheterna som ska svara på undersökningen och en uppdaterad bild av dricksvattenberedningen i Sverige. Vi planerar nästa vattenverksundersökning till 2026.