Hoppa till huvudinnehåll

Beskrivning av hållbarhetsindex

Hållbarhetsindex utgår från Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling där tre dimensioner, social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet, stöder och samspelar med varandra.

Tillämpat för VA-verksamheten har dimensionerna översatts till tre kategorier Hållbara tjänster för brukare, Miljömässig hållbarhet och Hållbara resurser. Hållbarhetsindex utgår från 14 parametrar kopplat till dessa tre kategorier. 

För respektive parameter finns det i sin tur ett antal underliggande frågor. Utifrån frågornas resultat görs en sammanfattande värdering där varje parameter färgmarkeras med grönt (bra), gult (bör ses över) eller rött (måste åtgärdas). Detta syftar till att ge kommunerna en bra överblick av verksamhetens starka och svaga sidor. Vid analys av resultatet på frågenivå kan de åtgärder som krävs för att förbättra en viss parameters resultat kartläggas.

För detaljerad information kring Hållbarhetsindex konstruktion, se dokument Hållbarhetsindex för kommunernas VA-verksamhet