Hoppa till huvudinnehåll

Analysera statistik

Genom att använda nyckeltal som är definierade i VASS underlättas jämförelser med VA-verksamhet i andra kommuner (benchmarking).

Med benchmarking genom nyckeltal från VASS ökar möjligheten att parametrarna redovisas på samma sätt. Men man bör inte okritiskt jämföra nyckeltalen. Största nyttan av benchmarking ges om den sker i ett samarbete, där man diskuterar hur nyckeltalen tagits fram och vad som påverkar dem. Förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika kommuner, och det är inte säkert att ett ”bra” värde i en kommun är lika ”bra” i en annan.

Verksamhetsmål kan mätas genom störningsnyckeltal

Tekniskt inriktade verksamhetsmål och nyckeltal kan hämtas från hållbarhetsindex och olika VASS-undersökningar, till exempel VASS drift och olika undersökningar på anläggningsnivå. Tekniska verksamhetsmål bör återspegla både leveranssäkerhet och dricksvattenkvalitet.

Leveranssäkerheten mäts enklast genom störningsnyckeltal, till exempel ”leveransavbrott på huvudvattenledning, minuter per brukare och år” eller ”antal läckor på huvudvattenledning per km ledning och år”.

Avledning av avloppsvatten mäts också genom störningsnyckeltal, till exempel antalet källaröversvämningar och avloppsstopp i förhållande till systemets omfattning.

Några exempel på nyckeltal som redovisas i VASS och som kan vara lämpliga verksamhetsmål:

 • Ns101
  Läckor på huvudvattenledning
  st/km ledning
 • Ns111
  Stopp på spillvattenförande huvudledning
  st/km ledning
 • Ns115
  Källaröversvämningar totalt
  st/1000 serviser
 • Ns201
  Andel mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten som bedömts tjänligt med anmärkning
  %
 • Ns202
  Antal klagomål på dricksvattenkvalitet (lukt, smak och missfärgat vatten)
  st/1000 anslutna
 • Ns301
  Leveransavbrott på huvudledning
  min/brukare och år

Att sammanställa totala volymer i form av en vattenbalans för olika delflöden är ett viktigt hjälpmedel för att bedöma VA-systemets funktion. Det är också ett viktigt underlag för att ta fram andra nyckeltal. Men det är inte så meningsfullt att ange volymmål för verksamheten, eftersom volymerna till stor del beror på faktorer som verksamheten inte påverkar, till exempel nederbördsmängd och brukarnas beteende.

Kvalitet mäts genom klagomål och analysresultat

Dricksvattenkvaliteten mäts genom dels uppföljning av klagomål, dels analysresultat. Antalet klagomål är viktigt att följa upp men återspeglar inte alltid vattenkvaliteten. Ett lågt antal klagomål kan även bero på bristande kommunikation med kommuninvånarna.