Hoppa till huvudinnehåll

Ronneby Miljö och Teknik är ansvariga för att kompensera PFAS-drabbade

Ronneby Miljö & Teknik är skyldiga att betala skadestånd till de 165 personerna som stämt bolaget för personskada i den uppmärksammade PFAS-rättegången vid Blekinge tingsrätt. Ronneby Miljö & Teknik ska även ersätta personerna för deras rättegångskostnader.

- Domen får stora konsekvenser för VA-branschen, säger Aurora Svallbring, miljöjurist på Svenskt Vatten. Att ett kommunalt bolag anses skadeståndsskyldiga för att ha levererat otjänligt dricksvatten som en annan part orsakat, i detta fall Försvarsmakten, är problematiskt. Det leder förmodligen till ökade skadeståndskrav och ett ökat merarbete för va-branschen, men även att va-taxorna kommer att behöva höjas för att möta kraven.

Vad gäller tvisten

2016 lämnade medlemmarna i PFAS-föreningen in en stämningsansökan om skadestånd mot det kommunala VA-bolaget Ronneby miljö och teknik AB. De ansåg att genom att VA-bolaget släppt igenom dricksvatten med höga halter av PFAS har bolaget orsakat medlemmarna personskada, vilket gör bolaget ersättningsskyldiga. 

Ronneby Miljö och Teknik håller med om att dricksvattnet haft en säkerhetsbrist i och med att det innehåller mycket höga halter PFAS och att det har orsakat de höga halterna PFAS i medlemmarnas kroppar. Däremot anser de inte att medlemmarna som en följd av säkerhetsbristen drabbats av en personskada och att de är ersättningsskyldiga.

Tvisten rör huruvida bolaget kan anses ersättningsskyldiga eller ej. Hur mycket skadestånd som eventuellt kommer vara aktuellt är inte en del av detta mål.

De olika sidornas argument i rätten

För att man ska kunna få ersättning enligt produktansvarslagen krävs det att man drabbats av personskada på grund av en säkerhetsbrist i produkten. Som personskada räknar

  • de den ökade hälsorisk ökade halter av PFAS i blodet utgör
  • den oro och ångest detta har fått till följd
  • förgiftningen från att dricka förorenat vatten.

Domstolen konstaterar att lagstiftaren med begreppet personskada avsett fysiska och psykiska defekter på människokroppen. Detta begrepp är tämligen vitt och domstolarna har därför relativt stor tolkningsfrihet när det kommer till att bestämma vad som ska räknas som en personskada.

De anser att förhöjda halter PFAS i blodet innebär ökade hälsorisker och fysiska förändringar av kroppen. Dessa förändringar utgör en personskada. Oro och ångest samt förgiftning ansågs inte vara en personskada. Förgiftning kan däremot leda till en personskada, om man till exempel tappar synen efteråt.

Slutgiltig dom

Domstolen fastställer att Ronneby Miljö & Teknik är ansvarig för att kompensera medlemmarna för personskada i form av förhöjda halter PFAS i blodet. Bolaget ska också ersätta medlemmarna för rättegångskostnaderna.

Domen har målnummer M 1234-56 och avgjordes i mars 2021.

Svenskt Vattens analys

Domen är intressant då de här frågorna om PFAS i levererat dricksvatten inte har prövats tidigare. Då båda parterna delvis vunnit och delvis förlorat kan vi räkna med att domen kommer att överklagas och att sista ordet ännu inte är sagt i dessa frågor.