Sanktioner, överprövning, skadestånd och upphandlingsskadeavgift - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Sanktioner, överprövning, skadestånd och upphandlingsskadeavgift

Upphandlingslagstiftningen innehåller ett antal sanktioner i situationer där upphandling ej genomförts eller genomförts på ett felaktigt sätt.

Sanktioner 
De sanktioner som primärt kan tänkas komma i fråga i situationer med exploateringsavtal där upphandling ej genomförts, och att detta av domstol har konstaterats vara olagligt, är överprövning av avtals giltighet, skadestånd och upphandlingsskadeavgift. Nedan följer en kort redogörelse för dessa respektive sanktioner.

Överprövning av avtals giltighet
Överprövning av avtals giltighet innebär att en leverantör kan ansöka hos domstol om ogiltigförklaring av ett avtal som en upphandlande myndighet eller enhet har ingått med en leverantör, exempelvis vid en olaglig direktupphandling. Ansökan måste som huvudregel ske inom sex månader från det att avtal ingåtts. Ett ogiltigförklarande av ett redan ingånget avtal medför ofta stora praktiska problem i det att redan utförda prestationer då ska återgå. I situationer med ”tvingande hänsyn till ett allmänintresse” kan avtalet trots allt få bestå. Dock har Konkurrensverket en skyldighet att då ansöka om utdömande av upphandlingsskadeavgift.

Skadestånd
En leverantör som anser att den har lidit skada på grund av att en upphandlande myndighet brutit mot LOU kan kräva skadestånd. Skadestånd kan betalas ut om den upphandlande myndigheten inte följt LOU och det därigenom uppkommit skada för en leverantör. Skadeståndets storlek beror på överträdelsens karaktär, nedlagda kostnader och utsikterna till vinst. Beroende på situationen kan leverantörer få ersättning för kostnader att avge anbud och ersättning för utebliven vinst.

Upphandlingsskadeavgift 
Konkurrensverket får i vissa situationer med olagliga direktupphandlingar och ska i vissa situationer ansöka om utdömande av upphandlingsskadeavgift. Upphandlingsskadeavgiften får maximalt uppgå till tio procent av det aktuella avtalets värde och den maximala avgiften som kan dömas ut är tio miljoner kronor. Vid beräkningen av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.