Regler om exploateringsavtal i PBL - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Regler om exploateringsavtal i PBL

2015 lagreglerades exploateringsavtalen genom införande av bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL. Bestämmelserna innebär att ett exploateringsavtal ”får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder.”

Plangenomförandeutredningen (SOU 2012:91), som föreslog de nya reglerna angav dock att: ”Genom att följa Svenska Kommunförbundets rekommendationer kan en kommun förvissa sig om att den inte riskerar att bryta mot vare sig upphandlingslagstiftningen eller EU:s statsstödsregler då den ingår ett exploateringsavtal.”

Det har inte heller kommit någon ny rekommendation från Sveriges kommuner och landsting, SKL, jämfört med tidigare rekommendation att tillämpa offentlig upphandling av gemensamma anläggningar i stället för att ingå exploateringsavtal. 

Frågeställning
I anledning av lagregleringen av exploateringsavtalen i PBL och uttalandena ovan har frågan om vad begreppet ”vidta åtgärder” innebär och vilka åtgärder som kan vidtas utan offentlig upphandling aktualiserats. Med andra ord är det oklart hur de olika lagstiftningarna förhåller sig till varandra i praktiken.