Hoppa till huvudinnehåll

Informationsplikt

Vattenproducenten är skyldig att förmedla information om vattenkvaliteten till konsumenterna, både i normalläge och vid akuta händelser. Ofta är en översikt mest användbar för konsumenten.

Vad säger reglerna?

Enligt Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter ska den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten hålla tillräckliga och aktuella uppgifter om kvaliteten tillgängliga för konsumenterna.

En huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning omfattas också av offentlighetsprincipen.

Vad är tillräckliga uppgifter?

Om man ska tillhandahålla en översiktlig bild av dricksvattenkvaliteten kan man inte ta med allt. Men det handlar inte om att utelämna redovisning av någon parameter. Det handlar om att hela tiden återge en bild av verkligheten utan att ständigt behöva arbeta med uppdateringar.

De flesta frågor om vattenkvalitet, gissningsvis cirka 95 %, kommer att få svar med hjälp av den information som finns i en översikt. Den som behöver mer information får naturligtvis gå vidare och ta del av uppgifterna i det aktuella analysprotokollet. Det ska också tydligt framgå i översiktsinformationen.

Som huvudman för kommunens VA-anläggning har man en väldigt bred målgrupp att kommunicera med. Det handlar om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. En enkel och saklig presentation som är anpassad för alla typer av konsumenter är att rekommendera. 

Att använda sig av intervall för normal variation är i de flesta fall det som kräver minst arbetsinsats för uppdatering och är till mest nytta för konsumenten.

Vad är aktuella uppgifter?

En översyn av uppgifterna i översiktsinformationen bör ske minst årligen. Exempelvis kan förändringar i processen vid vattenverket ge förändrad dricksvattenkvalitet, och då ska dessa förändringar läggas in i översikten.

Hur gör man uppgifterna tillgängliga?

Alla analysprotokoll ska finnas samlade på en lättillgänglig plats under generösa tider. Däremot bör man inte uppmuntra konsumenten att läsa protokollen på egen hand. Motivet är inte att begränsa insynen utan att undvika missförstånd som kan leda till onödig oro. Exempel kan vara registrerade avvikelser som beror på felaktigt handhavande eller misstag vid provtagningar.

Kräver konsumenten att få ta del av alla protokoll har denne rätt till det enligt offentlighetsprincipen. Rekommendera då gärna konsumenten att boka en genomgång av protokollen tillsammans med någon hos huvudmannen som har kunskap om analysresultaten, för att undvika missförstånd.

Svenskt Vatten har tagit fram ett dokument som innehåller förslag på hur ett informationsblad kan utformas. Glöm inte att fylla i dina specifika uppgifter i dokumenten!

Nedan hittar du information och kommentarer kring hur du informerar kring dricksvattenkvalitet. Läs informationen och använd gärna de förslag Svenskt Vatten har tagit fram. Förslagen hittar du i dokumentlistan.

Glöm inte att fylla i dina specifika uppgifter i dokumenten!

Om konsumenten inte har tillgång till internet kan man skriva ut informationen och skicka översikten via post. Andra alternativ kan vara en centralt placerad anslagstavla, till exempel på kommunens bibliotek under titeln kommuninformation.

För krisinformation är även radio, TV och tidningar möjliga kanaler. De åtgärder som ska vidtas i samband med en akut händelse inom dricksvattenområdet bör finnas nedskrivna som en rutin.