Hoppa till huvudinnehåll

QMRA – kvantitativ mikrobiologisk riskanalys för dricksvatten

QMRA är ett av de verktyg som i dag används för riskanalyser inom produktion av dricksvatten. På den här sidan kan du läsa om det svenska QMRA-verktyget (tidigare benämnd MRA-modellen).

Kvantitativ mikrobiologisk riskanalys, QMRA (Quantitative Microbial Risk Assessment) är en väl etablerad metod för att arbeta med risker inom dricksvattenförsörjningen. WHO förespråkar QMRA i sin vägledning för dricksvattenkvalitet och i till exempel Holland måste dricksvattenproducenterna återkommande göra en QMRA för sin process. För en QMRA behövs information, inte bara om processerna vid vattenverket utan också om råvattenkvalitet, smittsamhet för olika mikroorganismer, hur de reagerar på vattenverkets barriärer och hur dos-responssambanden ser ut.

Vanligen används en kombination av lokala data och litteraturvärden, och ett beräkningsverktyg (QMRA-verktyget) har utvecklats för att underlätta analysen för svenska vattenverk. En av styrkorna med en QMRA är möjligheten att ta hänsyn till variation i varje beräkningsled: halter av patogener i vattentäkt såväl som reduktion över processen och sjukdomsfall kan beskrivas som fördelningar, men även som punktvärden om variationen är okänd eller för scenarioanalys.

Att genomföra en QMRA ställer något högre krav på data jämfört med en MBA (Mikrobiologisk barriäranalys). För att introducera QMRA för svenska vattenproducenter genomfördes för några år sedan ett projekt inom ramen för Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vilket resulterade i ett modellverktyg som beskrivs i rapporten MRA - Ett modellverktyg för svenska vattenverk (pdf).

Det svenska QMRA-verktyget

QMRA-verktyget är anpassat till svenska förutsättningar så långt det är möjligt och finns att ladda ner från DRICKS på Chalmers.

Modellverktyget har visat att det finns kunskapsluckor avseende halten av patogena mikroorganismer i svenska vatten. Kunskapen på detta område ökar successivt och det pågår flera projekt som kommer att generera mer rådata på både parasiter och virus i svenska ytvatten. När data blir tillgängliga kommer dessa kunna användas i modellkörningar.

Användaren kommer att märka att när man använder exemplet och kör detta i modellverktyget så genereras inte alltid de resultat som redovisas i SVU-rapporten (SVU 2009-05)! Detta beror på att modellverktyget uppdaterats sedan denna rapport publicerades.