Hoppa till huvudinnehåll

Bakterier och alger

Bakterier och alger hör till de mikroorganismer som kan orsaka sjukdom. Det kan påverka dricksvattnet och dricksvattenproduktionen på flera sätt.

Indikatororganismer

Indikatororganismer används för att påvisa otillräcklig rening, misstänkt förorening eller andra problem i dricksvatten. Det finns olika typer av indikatororganismer varav Escherichia coli (E. coli) kan påvisa ”fekal förorening” och koliforma bakterier både ”fekal” och annan förorening.

Koliforma bakterier och E. coli är indikatorer på mikrobiologisk förorening. Det finns några olika analysmetoder varav några är snabbare. Däremot är inte alla analysmetoder godkända för offentlig kontroll. Man måste alltså skilja på vilka metoder som ska användas för rapportering och uppföljning enligt dricksvattenföreskrifterna och de metoder som kan vara aktuella att användas som driftmetod. 

Livsmedelsverket informerar om vilka metoder som ska användas för lagstadgad uppföljning. För driftkontroll kan huvudmannen välja att komplettera med andra parametrar.

För analys av koliforma bakterier och E. coli kan två metoder användas: referensmetoden SS-EN ISO 9308-1:2014 eller SS-EN ISO 9308-2:2014 (Colilert). En fördel med Colilert är att svarstiderna är korta (18 timmar) och att den är enkel att använda. Som alternativ kan metod SS 02 81 67 utg. 2 fortfarande användas, även om den är sämre ur arbetsmiljö- och miljösynvinkel eftersom det cancerframkallande ämnet fuksin används.

Bakterier vid vattenburen smitta

Campylobakter

Campylobakter är en vanligt förekommande bakterie hos många djurarter som fåglar, både vilda och t.ex. kyckling, men även gris, nötkreatur m.fl.  Människa kan smittas genom förtäring av förorenade livsmedel eller vatten.

Campylobakter är den vanligaste bakteriella orsaken vid vattenburna utbrott, även flera något större (minst 1 000 sjuka personer) vattenburna sjukdomsutbrott har rapporterats i Sverige. Campylobakterinfektion ger framför allt mag- och tarmsymtom hos människa.

Escherichia coli-infektion

E. coli som är en vanlig bakterie i tarmen hos djur och människor, används som indikatororganism vid undersökningar av vatten för att påvisa ”färsk fekal förorening”.

Tidigare ansågs E. coli inte som sjukdomsframkallande. Men det finns åtminstone sex typer av patogena E. coli som kan ge sjukdom hos människa varav enterhemorragisk E. coli (EHEC) är den mest kända i Sverige. Några få vattenburna sjukdomsutbrott finns rapporterade i Sverige med patogena E. coli-infektioner.

Andra bakterier 

Några andra bakterier har orsakat vattenburna sjukdomsutbrott i Sverige under ”modern tid” men inte i någon större omfattning.

Legionella

Legionellabakterier finns naturligt i sjöar, vattendrag och jord. De trivs bäst i stillastående vatten vid temperaturer kring 40 grader Celsius. Då kan de föröka sig till höga halter. Problem med Legionella uppstår därför i första hand i en fastighets varmvattensystem. Enligt Boverkets byggregler måste varmvattnets temperatur vara lägst 50 grader Celsius vid varje tappställe. Det innebär att temperaturen ut från varmvattenberedaren måste vara högre för att man säkert ska undvika tillväxt av Legionella.

Legionärssjuka, som är en form av lunginflammation, orsakas av bakterier inom familjen Legionella. Människor kan t.ex. drabbas av legionärssjuka genom att andas in vattendimma med legionellabakterier. Vattendimma kan bildas överallt där vatten tappas ur ledningsnät t.ex. vid duschning. Att dricka vatten är däremot inte farligt.

Legionellabakterier kan även orsaka pontiacfeber, som ger influensaliknande symtom. Det är oklart varför vissa människor får legionärssjuka och andra pontiacfeber. 

Alger

Alger av olika slag förekommer i alla vatten. Ibland uppstår massproduktion av vissa arter, något som populärt brukar kallas för algblomning. Beroende på vilken art det är som ”blommar” kan det ha olika inverkan på dricksvattenförsörjningen. En del alger kan sätta igen till exempel filter och silar, och därigenom påverka skötseln av anläggningsdelar.

Cyanobakterier

Flera olika typer av cyanobakterier (tidigare benämnda blågröna alger, för att de vid ”blomning” ser ut som alger) kan förekomma i ytvatten. De kan bilda olika typer av toxin (gift) som även kan ge olika effekter, symtombild och grad av giftighet.