Hoppa till huvudinnehåll

Naturligt radioaktiva ämnen i dricksvatten

Stråldosen i svenskt kommunalt dricksvatten är låg och överskrider endast i undantagsfall 0,1 millisievert per år. De vanligaste radioaktiva ämnena är uran och radon.

Strålsäkerhetsmyndigheten, Livsmedelsverket och Svenskt Vatten utförde 2004 Kartläggning av naturligt radioaktiva ämnen i dricksvatten (pdf) av uran och andra radioaktiva ämnen i dricksvatten. Studien omfattade ett vattenprov från varje berörd kommun. Vattenprovet för analysen togs på utgående dricksvatten från kommunens största vattenverk med en grundvattentäkt med eller utan konstgjord infiltration.

Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter har infört krav på att vattenverk med grundvatten och vattenverk med konstgjord infiltration ska analysera total alfaaktivitet och total betaaktivitet. Ett nytt begrepp har införts: parametervärde. Till föreskrifterna för radioaktivitet finns en vägledning.

Uran

Uran i dricksvatten utgör inte något strålningshot, men uranets kemiska egenskaper kan ha negativa effekter på njurarna vid höga halter. Riktvärdet för uran i dricksvatten är 30 µg/l.

Studier från bl.a. Finland har påvisat effekter på njurarna hos personer som druckit mycket vatten (>2 liter/dygn) med höga halter av uran (>100 µg/l). Därför rekommenderar Livsmedelsverket att dricksvatten inte bör innehålla högre uranhalter än 30 µg/l. Detta är dock inget gränsvärde utan endast ett riktvärde. Tidigare fanns en rekommendation om 15 µg/l som nu har höjts av både WHO och Livsmedelsverket. 

I svenska vattenverk är den högsta uppmätta halten 41 µg/l.

Svårt att hantera uran i dricksvatten

Att minska halten uran i dricksvatten är inte så enkelt. Problemet är inte särskilt utbrett och erfarenheterna är därför begränsade. Exempel på metoder som utvärderas är jonbytestekniker och nanofiltrering. Vid regenereringen av jonbytarna erhålls en koncentrerad lösning av uran.

Även i filter sker en anrikning och uranet i filtermassorna kan utgöra ett avfallsproblem när filtren ska bytas eller rengöras. Normalt är dock strålningsnivåerna låga i vätska och filter. Vid höga nivåer bör man kontakta Strålskyddsmyndigheten för råd om hur avfallet ska tas om hand.

I Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:4) om naturligt förekommande radioaktivt material och byggnadsmaterial framgår vilka verksamheter som är anmälningspliktiga.

Radon

Radon är en radioaktiv gas som uppkommer genom sönderfall av radium som i sin tur är en sönderfallsprodukt av uran. Radon förekommer därför i berggrund som innehåller uran. Radonhalten är normalt låg i ytvatten, medan grundvatten kan ha höga halter, särskilt om det kommer från bergborrade brunnar. Dricksvatten är tjänligt med anmärkning om radonhalten är > 100 Bq/l och otjänligt om halten är > 1000 Bq/l.

Radon är förhållandevis lätt att driva av från vatten med hjälp av någon form av luftare. Kommunalt dricksvatten innehåller därför oftast mycket låga halter radon.